Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Frederik Ludvig Bang Zeuthen (1859-08-08)

Fra Zeuthen til Laub.
Sorø¸, 8. August 1859.

Kjære Otto! Tak for Dit deilige lille Brev, hvori Dit gamle Venskabs Følelser udtale sig; Tak for vor Samværen s. 45 iaar, ogsaa for Din deilige Tale i Frørup Kirke! Guds Naade være med Dig og Dine i Fremtiden, som hidtil! Paa min lille Reise, der varede 11—12 Dage, hvis Maal var Vesterhavet fra Sylt, kom jeg oftere til at tænke paa vor Reise for 5 Aar siden. Jeg seilede ind ad Kielerfjord ligesom dengang tidligt om Morgenen og i et ligesaa smukt Veir. Jeg kjender neppe noget mere Opfriskende og Oplivende af den Art. Naar blot den By Kiel efter den Aand, vi Danske i det Mindste tillægge den, havde noget mere Tiltrækkende! Fjorden var dog ikke saa riig nu, som for 5 Aar siden, paa store Skibe. Husker Du det uhyre hvide franske Orlogsskib? — — — Jeg var da ogsaa ude i det rigtig frie, vældige Vesterhav, og lod mig omfavne og overskylle af de mægtige Brændingers Bølger (man kalder dem ,,Meerbrummer*). Men var dette i høi Grad styrkende og opfriskende for Legemet, saa har Indtrykket paa Sjælen, som Synet af dette Hav og denne Strand gjør, en dybere blivende Virkning. I Sammenligning med den heroiske Characteer, Havet der har, forekommer Østersøen mig at høre til det vel ofte smukke, men dog svage Kjøn. Dog, naar det møder Granitklipper, som ved Kullen og vel ogsaa ved Bornholm, kan det træde mandhaftigt nok frem som en Skjoldmø. Vi samledes alle her i Sorø til min Fødselsdag, og jeg havde da en Deel at fortælle, dog, som jeg nu synes, Mindre end jeg havde tænkt, thi det forekom mig, at jeg i de 10 Dage havde oplevet overordentlig Meget. Jeg lærte godt hine vestlige Øer at kjende.— — —

Din Zeuthen.