Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Ludvig Bang Zeuthen FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1869-01-06)

Fra Laub til Zeuthen.
Viborg, 6. Januar 1869.

— — — — Dine Artikler imod Katholikerne *) I ), som jeg har forstaaet, at jeg maatte bifalde, har jeg læst med megen Interesse; det er vægtige Vidnesbyrd, Du har fremført af Paver imod Pavedømmet, og jeggad nok i sin Tid faae at vide, hvad man har at svare s. 68 herpaa, — den katholske Kirketidende seer jeg ikke. — — —Vi havde netop her læst Pauline Worms Skrift *) Om ), da Spørgsmaalet i Dit Brev kom, hvad jeg sagde derom. Det er skrevet med Talent og Routine, let og livligt, og kan derfor let blænde; men ubegribeligt er det, at endogsaa Kirketidenden, i sit Had til den indre Mission og sin Glæde over en Medforbunden, kan lukke Øinene for en Grundbetragtning, som den dog ikke kan ville vedkjende sig. Det er overhovedet en farlig Side af den yngre Grundtvigianisme, at den lukker saa Meget ind. som faaer Lov at befinde sig vel i dens Samfund, uden at der spørges om dets Christelighed, indtil det indbilder sig at være christeligt; det er jo meget betænkeligt, dersom dette skal være *den glade Christendom*, den nemme, det Modsatte af den trange Vei, den lette, hvor man bliver Christen uden selv at vide det. Det Farlige ved Pauline Worms Bog er, at Sandt og Falskt er saaledes sammenblandet, at det vanskelig kan skilles ad. — — —

5*