Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Frederik Ludvig Bang Zeuthen (1874-08-05)

Fra Zeuthen til Laub.
Fredericia, 5. August 1874

Kjære Otto! Tak for Dit kjære gamle, men altid nye Fødselsdagsbrev! Der er en vis Evighedsduft over disse Breve. Siden sidst have vi blandt Andet hørt om, hvorledes s. 80 Din Skaal for Danmark har revet Stemningen med sig ved Kongens Taffel, og om den Dig tiltænkte smukke Gave af Præsterne i Dit malede Billede, begge Dele Tegn. hvor udmærket Du opfylder to vigtige Fordringer i Dit biskoppelige Kald. Dertil hører nemlig ogsaa ved særegne Leiligheder paa en smuk og gribende Maade at repræsentere Geistligheden. Jeg er i denne Tid en Stakkel i legemlig Henseende, som neppe kan faae et saadant Brev, som dette skulde være, istand.— — —Det er derfor for mig saare vigtigt, at endelig er en efter Alles Domme udmærket og for mig passende Candidat K. bleven enig med mig om, at han skal være min Capellan — — — Dette hører til de bedste Gaver, Gud kunde give mig paa de gamle, svage Dage, og jeg maae takke ham inderligt for denne som for uendelig mange andre gode Gaver. Men min Sygdoms Magt har endnu ikke taget af, og hvor længe kan man holde ud uden Appetit, og i ca. 3 Maaneder har jeg slet ingen Appetit havt, mindst til Kjød. Dermed har været forenet en vedvarende Gigt *) Zeuthen ). — — —

Din gamle Zeuthen.