Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Henrik Nicolai Clausen (1877-02-15)

Fra H. N. Clausen til Laub.
Kjøbenhavn, 15. Februar 1877.

Høiærværdige, kjære Biskop Laub! Det er med en Deeltagelse og Glæde, som jeg ikke nærmere behøver at begrunde, at jeg har læst — det vil sige har ladet mig forelæse — den i dens Heelhed værdigt og høitideligt holdte Indvielse af Viborg Domkirke. Dog er det, saavel ved Grundlægningen som ved selve Indvielsen, Deres Ord, som fremfor Nogens forekommer mig at have reenttonende og lydtklingende truffet og fastholdt den rette Høitidstone. Naturligviis er det uundgaaeligt, at Talen maa gradviis tabe i denne Tone, jo mere den gyder sig ud i Bredden, og efterhaanden nærmer sig dagligdags s. 132 Sproget; men saa meget mere maa Høitidssproget skattes, hvor det lyder i den malmfulde Klang.

9*

Hvad mig angaaer, har jeg kun kunnet lytte til Høitidsklokkerne i fjern Frastand; paa sjette Maaned har jeg maattet holde Sengen. Men som en stor Guds Naade paaskjønner jeg det, at Aandskræfterne ere — saa forekommer det idetmindste mig selv — bevarede uden kjendelig Svækkelse; den smertefri Tilværelse tillader mig med fuldkommen Ro at oppebie Time og Tid, da Herren kalder.

Med Venskab og Høiagtelse, Deres H. N. Clausen.