Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christian Andreas Herman Kalkar (1873-11-09)

Fra Kalkar til Laub.
Kjøbenhavn, 9. November 1873.

Jeg har længtes efter engang igjen at tilskrive Dem, kjære Ven! for at vor Brevvexling ikke skulde gaae reent istaae, og det Meget, som er foregaaet siden vi saaes, kunde nok give Anledning til en Udtalelse. At jeg er inderlig bedrøvet over de nyeste Stridigheder, kan De vel tænke, saa meget mere som jeg jo har været Vidne til deres Udspring. Det kan man strax blive enig om, at det ikke er Ret at føie specifisk grundtvigske Termini til Luthers Catechismus; men hvo, som kjender Fenger, veed ogsaa, at han er en Israelit uden Svig, og at han har gjort disse Forandringer bona fide, om end med liden Forstand. Men at Blædel, som kjender Fenger nøie, og har kaldt ham sin „Fader“, nu kommer frem med det, er beklageligt; Bruddet skulde dog ikke være ulægeligt. Hvordan Biskoppernes Erklæring i den Sag maa blive, er let at indsee; men om endog den autoriserede Udgave indskjærpes til Brug, kan det jo dog ikke hindre Vedkommende i ved Underviisningen at føre deres egne Theorier frem. — — — —.