Danmarks Breve

BREV TIL: Olga Konstantinovna FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1876-11-14)

Fra Laub til H. M. Dronning Olga.
Viborg, 14. November 1876.

Deres Majestæt spurgte mig ved det uforglemmelige Møde i Viborg Bispegaard, om jeg havde været i Grækenland. Jeg svarede Nei. Jeg kunde ogsaa have svaret: Ja, Deres Majestæt! jeg har i min Ungdom været i Grækenland; jeg har levet med det Folk, som staaer forrest iblandt alle Oldtidens Folk i Alt, hvad der kan kaldes det ædle Menneskelige, og i hvis Tungemaal Christi Evangelium er kommet ind i Europa og læses endnu af Præster og Biskopper, ogsaa i Danmark. Jeg har i min Ungdom oplevet Slaget ved Navarino. Derefter er der gaaet mere end et halvt Aarhundrede. Da kommer Grækenlands Dronning til mig, paa en Tid, da store Begivenheder ere i Bevægelse, da det synes, som om det græske Folks Forløsning i det Store er nær, og de spredte Hellener skulle samles under en Søn af mit danske Kongehuus. Om dette Haab skal opfyldes? naar? hvorledes? det veed alene den almægtige Gud, til hvis Navns Ære netop i disse Dage, i det græske Kongepars Nærværelse, den fornyede Domkirke i Viborg er indviet.

Ja, jeg føler mig i mit inderste Hjerte bunden til Grækenland; og derfor tør jeg bede Deres Majestæt modtage fra den Mands Haand, hvem De har hædret s. 276 og glædet ved Deres hjertelige Deeltagelse, et lille Billede, som skal minde om d. 10. September 1876.

18*

Allerunderdanigst
O. Laub.