Danmarks Breve

BREV TIL: Louise FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1876-11-15)

Fra Laub til Hds. kgl. Høihed Kronprindsesse Louise.
Viborg, 15. November 1876.

Tør jeg bede Deres kgl. Høihed venligt at modtage og i Deres Album at opbevare Billedet af den gamle Gaard, hvori De boede d. 10. September 1876. Og naar da mange Aar ere forløbne, naar De er bleven gammel, og Deres Mand er Danmarks Konge, — naar De da igjen med ham og maaskee med de deilige Drenge, som jeg har seet i Leiren, og som til den Tid ere Mænd, besøger vor herlige Domkirke og der finder Billedet af den Mand, som ved Domkirkens Indvielse ikke kunde udføre sin Gjerning, men dog i sit stille Kammer takke Gud for, hvad der skeete, vil De da troe, at han til sit sidste Øieblik vedblev at indeslutte Dem med det hele Kongehuus i sine inderligste Bønner, i den faste Tro, at kun saa længe varer Danmarks Lykke, som Folket vedbliver at frygte Gud og ære Kongen.

Deres kgl. Høiheds underdanigst hengivne

O. Laub.