Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Sørensen Daugaard FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1852-12-06)

Fra Laub til Chr. Sørensen.
Haagerup, 6. December 1852.

Kjære Christen! Jeg har endnu ikke besvaret Dit kjærkomne Brev, som Du sendte mig med den nye Røgter, men jeg haaber, Du har faaet en Hilsen fra os Alle ved Christen Laugesen, som i alle Maader fuldkommen har været efter mit Ønske, og opført sig saaledes, at vi Alle holdt meget af ham og grumme nødig vilde af med ham; men jeg kan jo ikke fortænke ham i, at han hellere vilde tage fat paa noget Andet, end at gaae ved Køerne. Ogsaa den nye Røgter, som Du har fæstet mig, lader til at være en rigtig skikkelig og paalidelig Karl. Avlskarlen, som er en meget forstandig Karl, roser ham meget, og derfor skal Du ret have Tak, fordi Du har skikket os ham. — — — Og nu Tak for Dit kjære Brev! Det gjør saa godt at høre fra gamle Venner og mærke, at det gaaer dem vel, og at man mindes med Kjærlighed. Og derfor blive vi altid saa glade Allesammen, hver Gang der kommer Brev fra vor gamle Christen. Alle vore Børn kjende Dig, endog de, som ikke have seet Dig, fordi de saa tidt have hørt Dig omtale. Hvad Du fortæller os i Dit sidste Brev om Dig og Dit Hjem, er jo Altsammen glædeligt. Gud velsigne Dit Huus og Din Mark, fordi Du altid vil være ham en tro Tjener; nu vil han og velsigne Din Hustru og give Eder et Barn igjen i Stedet for det, som han tog til sig. Han holde sin Haand over hende, naar hendes Time kommer, saa I maae faae en rigtig glad Juul. — — —

Og nu, kjære Christen! vil jeg ønske Dig, at det fremdeles maa gaae Dig og Dine og alt Dit vel under Guds Velsignelse. Vi vil flittig tænke paa hverandre og bede for hverandre; ja, bed Du og for mig og min store s. 289 Flok, at vi Alle maae komme saaledes igjennem Verden, at vi kan mødes med Glæde i Guds Rige! Min Kone og alle Børnene hilse Dig paa det Kjærligste. Hils ogsaa Din Kone fra os (og den kjære, tro Christen Laugesen). Og saa endnu en Gang Levvel! Gud velsigne Dig i Tid og Evighed, og lønne Dig for Din Troskab imod os!

Din oprigtige Ven
O. Laub.