Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Sørensen Daugaard FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1866-01-12)

Fra Laub til Chr. Sørensen.
Viborg, 12. Januar 1866.

Du kjære, gamle Christen! Det er nu omtrent et Aar siden vi To hørte fra hinanden. — — — Jeg sender Dig denne Gang ogsaa en lille Nytaars- eller Julegave; det er nogle Prædikener af mig selv. Jeg har længe betænkt mig paa, om jeg skulde lade dem trykke, fordi jeg vidste med mig selv, at naar jeg har skrevet mine Prædikener, ere de ikke saa gode at forstaae, som jeg dog troer, de ere, naar jeg holder dem i Kirken. Derfor har jeg først udgivet nogle Prædikener af min Broder, fordi jeg troer, at han forstod det bedre, end jeg; og jeg veed, at Du har ogsaa havt Glæde af dem. Jeg veed ikke, om Du kan faae lige saa megen Glæde af mine; men jeg tænker dog, at Du kan forstaae mig bedre, end de Fleste, da vi har kjendt hinanden saa længe. Og nu skal Du have dem til et Vidnesbyrd om vort gamle Venskab. — — — —