Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christen Sørensen Daugaard (1869-12)

Fra Chr. Sørensen til Laub.
Faaborg, kort før Julen 1869.

Kjære Biskop! Vi takker Dem mange Gange for Deres gode Brev, som De sendte os. Det var, som Vorherre selv sendte os Trøsten ned fra det Høie: at vi skal holde fast ved ham paa Modgangens Dag, og ikke forglemme ham paa vor Glædesdag. Ja, Glædesdage har Vorherre sendt os mange af; men nu er Glæden omvendt til Sorg; men een Glæde er der endnu tilbage; han har sagt: Eders Sorg skal omvendes til Glæde : og han har sagt. at alle Ting skal tjene dem til Gode, som elske Gud; det skal være vor Trøst.

Nu hilses De paa det Venligste fra mig og min Kone: vi er Gud skee Lov! nogenledes raske. Naar Gud vil give os Helsen, saa slider vi jo nok Tiden ved hans naadige Bistand. Nu beder vi Dem, at De hilser alle Deres Børn fra os. — Nu har jeg skrevet et lille s. 343 Brev til H. og et til L. Vi har betænkt at sende Dem en lille Gave til Beviis paa vor Kjærlighed.

Kjære Tante Rine! Der er en Ting, som vi gjerne vilde bede Dem om, som vi veed, at De forstaaer bedre, end vi. Vi vilde gjerne gjøre H. og L. en lille Glæde, nu til Julen, men vi veed ikke, hvad der kunde være dem meest til Fornøielse. Nu er vi bleven enige om at sende Pengene til Dem. og saa beder vi Dem om, at De vil gjøre os den Tjeneste. Vi sender nu 10 Daler Rigsmønt, det er 5 til hver. Nu hilses De paa det Venligste fra mig og min Kone, og vi ønsker Eder Alle en glædelig Juul og et fornøieligt Nytaar. Hils mine smaae Venner, de skal ikke blive glemte, om Gud vil.

Christen Sørensen.