Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Sørensen Daugaard FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1875-06-01)

Fra Laub til Chr. Sørensen.
Viborg, 1. Juni 1875.

Min kjære gamle Ven! Det er meget vel tilpas, at Du kommer først i August; saa er nok L. her med sine Børn, maaskee hendes Mand ogsaa, foruden V.. D. og S. Men det kunde blive endnu bedre, dersom Du kunde giøre en lille Forandring. Den 6te August er min Fødselsdag, og da pleie vi at kjøre til Hald, hvor der er saa deiligt. Dersom Du kunde komme den 5te, saa kunde det gaae, som det pleier, om Veiret vil blive dertil, og Du kunde være med. Tænk nu over det! Der pleier rigtignok at være nogle Andre med til Hald, men det er kun gode Venner, som Allesammen veed, at Du er vor gamle Ven, og gjerne vil see Dig; og naar der er Mange — sommetider kan vi være 4 Vogne fulde — saa spredes man mere ad. og der bliver god Leilighed til, at To kan følges ad og snakke lidt Gammelt med hinanden, medens man gaaer omkring eller sidder ned og seer paa alt det Smukke. Tænk nu paa, at den Dag bliver jeg 70 Aar! — Dersom Du kan lægge den ene Dag til, var det os Allesammen en inderlig Glæde. Men s. 362 kan Du ikke, saa skal Du endda mærke, hvor velkommen Du er. — Hils Din Kone og vær selv hilset fra Alle her! Gud give Lykke til, at vi maae sees med Glæde!

Din gamle Ven
O. Laub.