Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christen Sørensen Daugaard (1876-08-01)

Fra Chr. Sørensen til Laub.
Faaborg, 1. August 1876.

Kjære Biskop! Nu er der snart atter et Aar til Ende siden sidste Gang jeg talte med Dem. Det var rigtig Glædesdage for mig; jeg kan ikke mindes mig en større Glæde. Det er saa yndigt at være med i en Forsamling, hvor vor Herre og Frelser kan være med; der hviler en forunderlig Fred og Glæde, som jeg ikke formaaer at skrive. Det var som man var opløftet over Alt, som trykker, saa Alt er idel Glæde. Det var som en Forsmag paa, hvad vor Herre vil give os efter fuldendt Dagværk af idel Naade. — — — Og saa vil vi ønske og bede, at Gud vil give Eder Alle Glæde, at I maae være ligesaa glade i Skoven iaar som forgangen Aar d. 6. August. Nu sender jeg Dem mit Hjertes Tak. fordi De tog saa kjærligt imod mig, og Tak til alle dem. s. 367 som vare hos Dem den Dag, Tak for Kjærlighed; det er den bedste Viin, som gjør Sjælen glad. — —

Vi er Gudskeelov ved Helsen og lever vel. Sommeren har været tør; Foraarssæden vil blive lidet; det seer daarligt ud. Men Rugen er god, og vor Eng var ogsaa god; vi fik 10 store Læs Hø paa 2½ Dags Slet, men det kunde jeg vende til enhver Tid. Jeg har et Vandhjul, som løfter Vandet op, og saa ledes det med Render over hele Engen; men ved Siden af, der er grumme lidt. — — —. Kjære Biskop! De gjorde os en stor Glæde med det Brev. vi fik Juleaften, hvorfor vi takker Dem. Jeg skal nu fortælle Dem, hvorfor jeg saa rask kunde svare Ja paa Alt, hvad De spurgte mig om. Da jeg kom ind i Stuen, da mødte mig saa mange Glade; saa kom der saadan en sær forunderlig Glæde over mig; det var for mig, som jeg kjendte dem Alle paa Røsten, og hvad der var passeret fra gamle Dage, det var blevet nyt og ungt. — —

Kjære Biskop! De har gjort os saa mange store Glæder; nu vilde vi gjerne hjælpe til at glæde Dem igjen paa Deres Fødselsdag. De har tidt givet os en Gave; nu vil vi sende Dem en liden Gave, som vi nok haaber, at De ikke forsmaaer. Jeg veed nok, at Penge er ikke Deres store Glæde, men jeg veed ogsaa, at Alt, hvad der gjøres i reen Kjærlighed, det glæder. Nu slutter jeg min Skrivelse med en kjærlig Hilsen fra mig og min Kone til Eder Alle, kjære Venner! Lever Alle vel! Nu sender vi Dem 10 Kroner.

Christen Sørensen.