Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christen Sørensen Daugaard (1877-12-18)

Fra Chr. Sørensen til Laub.
Faaborg, 18. December 1877.

— — — — —. Kjære Biskop! nu har jeg hørt, at De har taget Deres Afsked, og der er en Anden kaldet i Deres Sted. Ja, kjære Ven, jeg veed nok, det vil komme Dem noget svært for i det første; men seer De saa tilbage paa den lange Tid, Vorherre har givet Dem Kræfter til at arbeide i hans Tjeneste, saa er det og en stor Glæde, at Vorherre vil kalde os til Ro, naar vore Kræfter ere aftagne. Saa veed vi, at vi gaae hjemad til vor kjære Fader og Frelsermand. Det er og en stor Glæde, naar vi tænke os, at der skal vi samles med alle vore Kjære og evig blive sammen. Dertil give Gud os sin Naade for Jesu Christi Skyld!

Kjære Biskop! nu en hjertelig Hilsen fra mig og min Kone; vi er Gudskeelov ved Helsen og lever vel. Vore Kræfter tage af; det vil vist ikke vare ret længe, inden vi vil have Huset solgt. Saa kan jeg faae Tid til at reise over til Kjøbenhavn og besøge Dem; kan jeg saa blive ligesaa glad, som da jeg var i Viborg, saa er Reisen god, for det er jeg glad ved endnu. — — — —

Nu bliver det vel den sidste Juul jeg skriver til Dem i Viborg.

Christen Sørensen.

24*