Danmarks Breve

Aandelige Sange. Andantino. Be-d...

s. 383 Aandelige Sange.

Andantino.

Be-de-klokken stil-le rin - ger, Af - te-nen sin

Hvi - le brin-ger, Mør - ket fa] - der paa;

men, min Sjæl, før du vil so - ve, maa du for din

Gud at lo - ve for hans Aa-syn staae.

s. 384

Andantino.

Nat, Søvn og Lei - e, nu far - vel. det

da-ges flux i Ø - ster; til Bøn, til Bøn, min

kjæ-re Sjæl, suk til den Gud, dig trø - ster!

Kingo.

Moderato.

Mor-gen-rø - den sig ud-stræk - ker, So-lens

Straa-le - ho-ved ræk-ker o-ver Sko-ve, Mark og Eng,

som i Af - tes gik til Hvi - le; op, min Sjæl, til

Gud at i - le. op fra Lyst og la-den Seng!

Kingo,

s. 385

Andantino.

I den-ne sø-de Ju - le-tid tør man sig ret for-

nøi - e og bru -ge al sin Kunst og Flid Guds

Naa-de at op - høi - e. Ved ham. som blev i

Kryb-ben lagt. vi vil af gan - ske Sjæ-le-magt i

an - den os for - ly - ste. Din Lov skal hø - res,

Frelsermand, saa vidt og bredt i al - le Land, at

Jor-den den skal ry - - - ste.