Danmarks Breve

Julius Lange - breve fra hans ungdom

Brevudgiver:
Georg Brandes, 1842-1927
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1861-07-02)
Kjøbenhavn d. 2den Juli [1861] Nørrevold 28. Hvis Du troer, der er noget egentlig Dydigt eller moralsk Fortjenstligt ved at ligge ude i Rungsted med det ene Ben i det blaa Sund og det andet i den grønne Skov, med det ene Øje stivt hæftet paa Odysseen og det andet paa Fiskerpiger

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1861-07-19)
Den 19. Juli . Saaledes er det da gaaet med dette Brev, som med alle de andre Breve, jeg har skrevet i mine sidste ti Aar, at jeg har vrøvlet mig saaledes ind i det, at jeg ikke har gidet fortsætte, før jeg har glemt hvad der stod i det Foregaaende. Hvis denne Advarsel ikke komme

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1861-11-26)
Tirsdag d. 26. Novbr. 1861 . Cand. Nutzhorn tager sig herved den Frihed at indbyde Dem til at overvære et Foredrag, som han agter at holde Onsdag Aften Kl. 8½ i den mindre Apollosal (Nørrevold 28, 1ste Sal over Gaarden hos Spisevært Lange). NB. Lokalet bliver opvarmet.

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-01-01)
Nizza d. 1ste Januar 1862, Aften Kl. 11 . Kjære Georg ! Glædeligt Nytaar! Du maa først og fremmest undskylde, at jeg skriver Dig til paa dette tykke Papir, hvilket vel vil have til Følge, at Du kommer til at betale flere Postpenge; thi i Følge vor Traktat skal jo Modtageren beta

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-01-08)
Rom d. 8de Januar . [Samme Brev.] Nu er jeg da i Rom!! siden Kl. 2 Middag. Paa den sidste Del af min Rejse fra Nizza langs Kysten til Genua og derfra med Dampskib til Livorno-Civita vecchia og hertil har jeg længtes meget efter Dig og navnlig din Latter. Jeg har trængt saa inderl

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-01-27)
Rom d. 27de Januar 1862 . Min rare Dreng! Jeg er dybt bedrøvet over din mentale Tilstand. Jeg skjænder ikke, jeg farer ikke voldsomt frem imod Dig, men jeg er dybt bedrøvet; og jeg sætter mig til at skrive det andet Brev fra Rom til Dig uden at have modtaget det første fra Kjøbe

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-02-12)
Rom d. 12te Februar (meget koldt, men klart). Kjære Ven! jeg vil begynde paa et Brev, som formodentlig først vil blive færdigt om et Par Maaneder. Jeg vil nemlig skrive et meget langt Brev, eftersom jeg har meget at meddele Dig, men jeg vil ikke forskrive mine Øjne til Daarlighe

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-02)
Rom . Udateret (Poststempel fra Marseille 25. Februar 1862 ). Kjære Georg ! Jeg havde begyndt et langt Brev til Dig som Svar paa det mig højst kjærkomne lange Brev, Du sendte mig; men Du faar det vist ikke, eller i alt Fald ikke for det Første. Det er godt gjemt, men sandelig i

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-03-12)
Rom d. 12. Marts 1862 . Kjære Georg ! Tak for dit gode lange Brev, som jeg rigtignok ikke havde fortjent, da jeg, som Du skriver, endnu ikke har skrevet Dig et egentlig udførligt Brev til. Ogsaa Tak for Portrætet, som var godt, et af de bedste Fotografier, jeg har set. Du respek

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-03-24)
Rom d. 24de Marts . Kjære Georg ! Er det rent pinegalt, at jeg ikke skriver til Illustreret Tidende? Jeg gaar i lige saa gruelige Samvittighedsnag som han paa Dominedagsbilledet, der knytter Hænderne over sit tilhyllede Hoved, fordi jeg har ladet Dig løbe med Limstangen til den

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-04-30)
Sorrent , d. 30. April 1862 . Befrielse. End i mit Øje Taaren brænder, End hænger Graaden i min Rost, End synke slappe mine Hænder Og Aandedraget i mit Bryst. Min Sang, som ud sig skulde svinge Med Jubelbud mod Himlens Blaa, Endnu med tung, afmægtig Vinge Forsøger flag

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-08-11)
Iselingen , Mandag d. 11te August 1862 . Gjør mig den Tjeneste, naar Du kommer til Byen — Du er der maaske — at forhøre Dig hos Portneren paa Ehlers’ Collegium, om han har faaet Brev fra Jespersen, og overhovedet om, hvornaar jeg kan flytte ind. Skriv saa snart som muligt et Par

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862/1863)
Fredag Aften . Kjære Georg ! Der er den Vanskelighed — Ubekvemmelighed vilde Madvig kalde det — ved Michelangelo, at han paa den ene Side er den aldeles ensomme Mand og paa den anden Side vel af alle Kunstnere har øvet den stærkeste, mest paaviselige og soleklare Indflydelse paa

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1862-12-30)
Iselingen , d. 30. December 1863 . Kjæreste Georg ! Vi er nok kommet adskilligt bort fra hinanden i den sidste Tid. Det er jo en Gang for alle blevet saaledes, at jeg ikke kan være personlig meddelende overfor Dig paa samme Maade og i samme Omfang som før; ja endogsaa hele det

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1864-06-06)
Generalstokken 6.6. Fredag Atten . Kjære G. B. ! Hvis Du vil gaa udenfor din Gadedør og give et kraftigt Ryk i den Indretning, som søger at indbilde lettroende Vandringsmænd, at den staar i Forbindelse med en Klokkestreng, saa vil Du rimeligvis falde paa din Podex og der kunne g

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1864-06-23)
23de Juni 1864 . Mit uovervundne Standpunkt! I Sandhed en besynderlig Tiltale, men den eneste mulige, naar Du kommer med slige Beskyldninger mod mig, som at Du skulde være et overvundet Standpunkt for mig. Hjertelig Tak for dine to Breve og for alle de Tjenester, Du ha

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1864-07-20)
Rund (eller Rueme) ved Lillebælt d. 20de Juli . Kjære Ven! Hjertelig Tak for dit Brev. Den Side fuld af Skjænd, som det begyndte med, havde ikke den fjerneste moralske Virkning paa mig. Sligt kan ikke fremkalde Ruelse eller Bluelse i Barmen paa den, som véd med sig selv, at han h

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1864-09-08)
8. Sept. 64 . Tandem aliquando, Catilina ! — Har Du ikke havt Lyst til at skrive, eller vilde Du experimentere med mig, hvor længe det kunde vare, inden jeg begik den Heltedaad at sætte en Pen til Papiret? Skjønt jeg ikke synes, det er meget kjønt af Dig (at gjøre mig til Gjenst

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1864-10-18)
18. October 1864 . Kjære Georg ! Jeg haaber ikke, at Du nogensinde i den temmelig lange Tid, som kan gaa hen imellem det ene Brev og det andet, glemmer, at vi er trofaste Venner, og ikke omgaas med den Tanke at lade mig sejle min egen Sø her i Odense Kanal. Det troer jeg nu ikk

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1865-02-04)
Din Fødselsdag 1865. Aften . Kjære Ven! Da jeg gik fra Dig i Middags paa Kongens Nytorv, var det omtrent med den Tanke: Enten er det ham, der er gal, eller mig, der er gal. Du maa ikke blive stødt over denne Skarphed, men i Virkeligheden kan det nok fremkalde nogen For

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1865)
(Uden Dato.) Kjære Ven! Det er godt at vi kan bruge saa skarpe Ord, som det skal være, fordi vi begge to er forstandige nok til at indse, at vor Ordvexel gjælder Mere end vort personlige Mellemværende. Er vi enige om, at vi begge er meget smaa i Forhold til Det som vi taler om, s

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1866-12-26)
Blaagaardsgade Nr. 49. Den 26de December 1866 . Kjæreste Ven! Hjertelig Tak for din Lykønskningsskrivelse og din Gave. Der er Ingen, som véd bedre end Du, hvor megen Lykke det er for mig, som jeg nu har opnaaet. Jeg har gaaet hele det forrige Aar og været kjedelig og tvær imod Di

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867)
London, 4 Bernard Street, Russell Square, W. C. Kjære Ven! Jeg har den Bøn og Begjæring til Dig, at Du vil huske Dig om efter Alt, hvad Du véd der er skrevet om Axel og Valborg og skrive Henvisninger dertil op paa et Stykke Papir, Du sender mig. Jeg har neml

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-06-14)
Zürich 14de Juni 1867 . Er det umuligt at træffe Dig i Paris? Jeg er jo fuldkommen blottet for Forestilling om dine Planer i den Henseende; men jeg vilde forbandet nødigt, at vi skulde gaa fejl af hinanden, hvis vi paa samme Tid var der. Hvis Du kommer der og vil træffe mig og vi

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-06-29)
Paris. Hotel de Londres 29de Juni 1867 . Kjæreste Ven! Først igaar fik jeg dit Brev inden i et, som Louise sendte mig fra Zürich, og jeg glæder mig umaadelig over, at Du virkelig omgaas med den Plan at komme til Paris — naturligvis medens jeg er der; dog Plan kan det vel endnu ik

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-07-10)
10de Juli . Tænk Dig, Luxembourg og Versailles har jeg endnu slet ikke set. Resten af min Tid tror jeg, at jeg udelukkende vil bruge til fransk Kunst, som efter det, jeg — løselig — har set af den i Louvre og tildels paa Udstillingen, begynder at interessere mig overmaade. Gérica

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-09-08)
Zum Rössle. Appenzell d. 8de Sept. 1867 . Kjære Ven! At jeg ikke har hørt et levende Ord fra Dig siden dine Breve til Paris, véd Du, og Du kan maaske slutte Dig til, at jeg heller ikke har hørt et eneste Ord om Dig siden den Tid. Jeg kan naturligvis ikke beklage mig herover, side

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-09-24)
Zum Rössle, Appenzell d. 24. Sept. 1867 . Kjære Ven! Tak for dit sidste Brev ........ som jeg dog ikke er Dig saa særdeles taknemmelig for, siden det var saa kortfattet .... Du maa huske paa, at jeg véd ikke mere om hvad der foregaar i Danmark, end det, som staar i Der schwäbisch

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-11-28)
Florens. Via della Scala 43, primo piano . 28/11 67 . Kjære Ven! Tak for den Ulejlighed, Du har havt med forskjellige af mine Aandsprodukter, samt for dit sidste Brev med sammes lakoniske Stil. Hvad angaar den lille Historie, som Delbanco har givet tilbage med Hilsen, «at han v

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1867-12-08)
Florens 8. Dec. 1867 . Jeg havde tænkt paa, blandt Andet at skrive Noget til Dig om Florens, men nu er det blevet silde. Her er en ganske ubegribelig Rigdom, især af Malerkunst, saa jeg af en overstrømmende Masse af Opgaver næsten er bleven doven. Dog er jeg kommet virkelig ind i

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-06-10)
Rom. Piazza Barberini 2 , d. 10. Juni 1868 . Kjære Ven! Jeg havde længe tænkt paa at skrive Dig til, ja jeg havde engang begyndt paa et Brev — det er, som mine Venner bekjendt, et af de skjønneste Træk i min Karakter, at jeg somme Tider begynder paa Breve, som aldrig bliver fær

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1868-07-15)
Neapel , d. 15. Juli 1868 . Kjære Ven! Jeg er kommen til at tænke paa den Ting, at det vist vilde være bedst endnu engang at gjøre et Forsøg paa at faa Monumentet over Fr. Nutzhorn sat i Værk. Jeg antager, at jeg om en 3 Ugers Tid vil være i Venedig og jeg vil naturligvis af mi

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1869-11-26)
26. Nov. 69 . Jeg tilstaar, jeg ikke havde ventet af dit Hoved, at det skulde ophedes af en muligvis smagløs Analogi, som havde til Hensigt at klare, hvad jeg forstod ved en naturlig Forskjel. Hvis Du vil tilgive mig denne nye Forhaanelse mod Kvindekjønnet, saa vilde jeg finde de

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1869/1870)
Lørdag Eftermiddag . Kjære Ven! Tro ikke at jeg har glemt din Begjæring om at kjøbe de Thorvaldsenske Fotografier; men da jeg var i Byen i Formiddags havde jeg næsten ingen Penge i Lommen. Du skal faa dem paa Mandag; det maa vel være tidsnok. Jeg skriver blot dette for at Du ej a

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-04-15/1870-04-30)
XIV (Uden Dato, vistnok Slutningen af April 1870 .) Jeg sidder her i din Moders Dagligstue og skriver disse Ord til Dig. Jeg har netop læst dine seneste Efterretninger om dit Besøg hos Taine og dine Udsigter til at blive introduceret i hele la haute volée i den parisiske Literat

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-07-11)
D. 11. Juli 1870 . Kjære Georg ! Jeg har unægtelig længtes efter at faa Brev fra Dig og somme Tider fundet det «lidt løjerligt», at Intet af din megen Brevvirksomhed har kunnet komme mig til Gode. Selv har jeg havt en vis Sky for at skrive, ligesom jeg vilde have havt for at gaa

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-07-24)
London 24de Juli . .... G. véd fra Prim selv, at han blev himmelfalden ved Napoleons Adfærd nu; Kejseren havde i sex Uger vidst Alt om Leopold af Hohenzollern og ladet, som det havde hans Bifald. Prim troede det, fordi Prinsen af Hohenzollern er i Familie med Murats og fordi Kejs

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-07-20)
London 20de Juli . .... Idag faldt et Dagblad mig i Haanden med nogle ækelt affekterede Ord af Bille: «Han har gjort Tigerspringet, de Franskes Cæsar!» Pascal siger etsteds: «Man kan benævne Paris paa to Maader, dels Paris, dels Hovedstaden i Frankrig; jeg foretrækker at sige Par

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-07-28)
London 28de Juli . Meget mumles ogsaa her, rundt om i Blade, om Alliancen mellem Frankrig og Danmark. Jeg for min Part kan trods Alt ikke tro paa en saadan Galskab hos vore Statsmænd. Kommer det imidlertid til Krig ogsaa for os, vender jeg rimeligvis strax tilbage og vil se at væ

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-08-21)
Kjøbenhavn d. 21de Aug. 1870 . Kjære Ven! Det var kjønt af Dig, at Du sendte mig en Hilsen og Lykønskning til mine to smaabitte Drenge; jeg havde i Grunden ikke fortjent det, jeg, som ikke engang har skrevet og takket Dig for de to store Knægte, som Du sendte mig med Vilh. Thomse

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-11-11)
Bianco Lunos Sidealle Nr. 3. 11. November 1870 . Kjæreste Ven! Jeg begynder ikke med at undskylde min lange Tavshed; vi herhjemme, som lever et kontemplativt Liv, har jo Intet at fortælle Jer lykkelige Rejsende. Jeg har havt og har meget travlt; jeg har maaske ikke mere at best

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-01-20)
(Udateret, vistnok 20. Januar 1870 .) Kjæreste Georg ! Tilgiv mig — ikke alene paa samme Maade som Paven giver Absolution — men tilgiv mig rigtig indvendig den Fejl, jeg har, ikke at være bevægelig nok. Det at jeg kan lade en Lyst, en Vilje, som jeg fuldkommen erkjender for at

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1870-07-24)
Dresden 24. Juli 1870 . Kjæreste Ven! Hjertelig Tak for dit Brev, som var mig en Velgjerning, maaske for hele mit Liv Vel kunde ingen Andens Opfattelse af mine Sager faa nogen absolut Gyldighed for mig, eller, om Du vil, Gyldighed i det Absolute; thi dertil véd jeg altfor vel hva

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1872-02-13)
13/2 72 . Kjære Ven! Jeg har læst din Bog igjennem paa den Maade, som Du bad mig om og som jeg ogsaa af mig selv vilde have læst den. Indledningen havde jeg stor Glæde af og betragter den som et af de betydeligste Stykker i nyere dansk Literatur, friskt, originalt og berettiget.

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Lange, Julius Henrik; (1872-02-15)
15/2 72 . Kjæreste Ven! Jeg er Dig meget mere taknemmelig for dit Brev, end Du var det for mit, og jeg er glad ved, at Du ikke har ladet din Følelse forvirre af Noget, som var og vilde være et Angreb. Det eneste Ord, som har saaret mig fra din Side, er Ordet «uvenskabelig»; det e

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene