Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1867-09-24)

Zum Rössle, Appenzelld. 24. Sept. 1867.

Kjære Ven! Tak for dit sidste Brev ........ som jeg dog ikke er Dig saa særdeles taknemmelig for, siden det var saa kortfattet .... Du maa huske paa, at jeg véd ikke mere om hvad der foregaar i Danmark, end det, som staar i Der schwäbische Mercur, hvilket kun er det allernødtørftigste, saasom at Dronningen er rejst til Rumpenheim ......

Jeg har den største Fornøjelse og Interesse af at vide hvad der foregaar i den Rasmus-Nielsenske Strid f. Ex., som jo endnu ikke er udaandet. Hvad gjør s. 160 Hr. Rudolf Schmidt? Hvad gjør Hr. Henrik Scharling? Imod hvem farer disse tapre Bulbidere nu løs? Thi det er dog ikke muligt, at de forholder sig roligt et halvt Aar igjennem. Hvad siger Clemens Petersen? Hvor lider Philip Weilbach?

Hvor er I henne, store og smaa,
I Danmarks stolte Svaner?

Jeg længes virkelig meget efter at høre, hvilke Søslag I opfører i den kjøbenhavnske Vandballe.

Jeg kan ikke til Gjengjæld fortælle Dig noget om hvad der foregaar i Appenzell, som baade i den ene og den anden Henseende er et altfor grønt Land til at der skulde opstaa filosofiske Stridigheder deri. Det umiddelbare Demokrati synes ikke at være i Stand til at vække Aanderne; her trykkes ikke andre Bøger end katholske Bønnebøger og Drømmebøger. Jeg er her paa saa mager Kost i aandelig Henseende, at jeg forat finde paa en Udvej har maattet bekvemme mig til at lave Bøgerne selv. Saaledes sender jeg Dig hermed et Produkt af min Indbildningskraft, som jeg har sammenflikket her ....... Bedøm det mildt, strenge Dommer! og hvis Du finder det Umagen værd, saa giv Delbanco det; det er dog ærligt sine 5 Rd. værd. Hvis Du med det Samme kunde lunke ud af samme Redaktør — altsammen naturligvis ved Lejlighed, ingen Hast — hvad der er blevet af Artiklen Nr. 2 om Roeskilde-Kapellet, saa gjør det. Har Marstrand stukket den i Kakkelovnen? er den trykt, eller hvor er den?

s. 161 Hvis Du finder Historien værdig til at gaa over i Trykkersværtens Evighed, saa forsyn den med et Mærke (—s f. Ex.); hvis ikke saa stik den i din Skuffe.

Før jeg fik dit Brev, altsaa før jeg vidste, om Du overhovedet var i Byen, skrev jeg til Gjedde med Anmodning om at udrette nogle literære Kommissioner for mig ..... Hvis Du gider have lidt Ulejlighed med Sligt, og hvis han ikke gider det, saa sig til ham, naar Du engang møder ham i Omegnen af Rundetaarn, at Du vil dele Ulejligheden med ham ....... Naar man lever som jeg har gjort i de sidste sex Uger her, er man nødt til at gjøre sine Venner Ulejlighed uden at kunne gjøre dem Gjengjæld. Du skal have Tak for din Godhed mod S. Jeg kunde have sagt Dig i Forvejen, hvordan det vilde gaa, og jeg haaber, at Du næst venlige Hilsener fra mig giver ham en voldsom Mængde paa Hovedet fra os begge, hvis han nogensinde viser sig paa din Horizont mere ...... Jeg har virkelig megen Respekt for den sejge Æresfølelse og Renhed, der er i ham, men han har desværre for ringe naturlig Drift til det, han giver sig af med, til at det rigtigt kan gaa under saa forknytte Forhold som dem, hvorunder han lever ..........