Danmarks Breve

XI Krigsvæsenet, som rev Lange ud ...

s. 134 XI

Krigsvæsenet, som rev Lange ud af hans Virksomhed, satte ham nødvendigvis økonomisk tilbage, og uformuende som han var, befandt han sig tidt i stor Pengeforlegenhed. Et Vidnesbyrd derom finder jeg i et længere Brev, der humoristisk begynder: s. 135 «Ven! Istedenfor at betale Dig de 5 Rigsdaler, som jeg skylder Dig, vil jeg bede Dig se, om Du kan laane mig 20, eller, rettere sagt, en Sum, som er imellem 20 og en Million?» Han har sikkert maattet nøjes med en Summa, der var beklageligt nærmere ved 20 end ved Millionen, men man vil bemærke hvilke Smaasummer disse hans Laan i Regelen har drejet sig om. Snart kom han ind paa sin vante Skolevirksomhed, og med Udarbejdelsen af sine Artikler til Steenstrups «Dansk Maanedsskrift» betraadte han netop da Forfatterbanen.

Paa dette Tidspunkt blussede imidlertid hans Forargelse over min Livsbetragtning og hans Trang til at hidføre en Forandring i den heftigt op paany. Man ser det af de to følgende Breve: