Danmarks Breve

Vilhelm Marstrand - Breve og uddrag af breve fra denne kunstner

Brevudgiver:
Michael Kiaer Raffenberg, 1802-1881
Udgivelsessted:
KJØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1836-07-16)
Kbhvn d. 16. Juli 1836 . Til hans Broder Troels . Endnu engang skal Du høre fra mig, inden jeg reiser fra dansk Grund. Det er en vigtig Tid for mig, som forestaaer ; det vil blive min vigtigste Læretid, og derfor har man et umaadeligt Ansvar for Benyttelsen. Jeg har hidtil maat

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1836-08-20)
Berlin d. 20. August 1836 . Til hans Moder . Jeg lover et Udbytte og betænker ikke, at der endnu ikke er Andet end det største Virvar af Vrøvl og Spænding i mig, saa jeg næsten ikke veed, hvor jeg skal begynde eller ende. — Hvad jeg hidtil har seet af de herværende Kun

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1836-09-16)
München d. 16. September 1836 . Til hans Moder . — Jeg maatte da indskrænke mig til at fortælle, hvad der i ydre Henseende vederfares mig, da mit Indre endnu er et Pulterkammer, hvori jeg Selv ikke kan hitte rede, langt mindre Andre. Jeg vil blot sige, at det var godt,

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1836-10-19)
Bern d. 19. Octbr. 1836 . Til hans Moder . Som Moder seer, er jeg i Schweitz og i Sandhed fortjener det al den Roes, det kan faae; alle Forventninger overtræffes. Jeg havde tænkt, at Norge havde givet mig en Idee om Schweitz, saa at jeg først slet ikke havde isinde at

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1836-11-13)
Quarantaine Lazareth i Livorno d. 13. Novbr. 1836 . Til hans Moder . Her er jeg da for mine Synders Skyld og for at blive øvet i den skiønne Dyd, Taalmodighed — jeg maatte dog bide i det sure Æble, for at komme til at smage Italiens søde Frugter. Da jeg kom til Genua

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1839-01-13)
Rom d. 13. Januar 1837 . Til hans Moder . Endelig seer Moder mig da i Rom, denne Verdens Hovedstad, som overtræffer alle Forestillinger. Nu er jeg da her snart i halvanden Maaned. Rom er for gevaltig til at fattes i en Fart; man maa give sig Tid, før man yttrer sig om

BREV TIL: Eckersberg, C. W.; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1837-01-17)
Rom d. 17. Januar. 1837 . Til Eckersberg . Kiære Hr. Professor. Hvor ofte har jeg ikke allerede havt i Sinde at skrive Dem til, men den Uformaaenhed til at kunne yttre mig om Alt det meget Herlige, som jeg har seet og hvorom jeg saa gierne vilde underholde mig med Dem, har hidt

BREV TIL: Raffenberg, Michael Kiaer; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1837-03-01)
Rom d. 1. Marts 1837 . Til Raffenberg . Man staaer virkelig Fare for her i Italien at glemme Alt hinsides Alperne, hvis ikke Erindringen om Hiemmet var. Den Følelse er den eneste, som kan lokke Tanken tilbage og det er godt, at den er saa stærk, thi ellers veed jeg Skam ikke, h

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1837-04-11)
Rom d. 11. April 1837 . Til hans Moder . Min Plan er at male her i Sommer Noget paa Landet og hvis jeg til Efteraaret kan, da at gaae til Neapel og til Vinter her giøre mine Studier anvendelige til de Bestillinger jeg har fra Hiemmet. — Thorvaldsen reiser da endelig hi

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1837-08-29)
Rom d. 29. August 1837 . Til hans Moder . Jeg er nu kommet tilbage efter 4 Maaneders Ophold paa Landet — Choleraen er i Rom og har nu været her i 6 Uger. Naar man ikke søger at erkyndige sig om hvordan det gaaer, mærker man imidlertid intet til den i saa stor en By, i

BREV TIL: Høyen, Niels Lauritz Andreas; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1838-02-02)
Rom d. 2. Februar 1838 . Til Høyen . — skriver jeg endelig her fra Rom. At jegikke forlængesiden har giort det, er fordi jeg først nu , efter et længere Ophold her føler mig istand til idetmindste noget bedre end i Begyndelsen at tale om en Sag, som jeg gierne ønskede maatte væ

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1838-07-17)
Neapel (Ischia) d. 17. Juli. 1838 . Til hans Moder . Jeg agter at udføre et Maleri her, bestemt til Kunstforeningen. Fra Rom har jeg sendt et Maleri til Grev Moltke. Det behagede meget i Rom, hvor jeg havde udstillet det. Thorvaldsen vilde kiøbt det, men han er en lige

BREV TIL: Raffenberg, Michael Kiaer; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1838-10-24)
Roma d. 24. October 1838 . Til Raffenberg . Hvor deiligt her endog er, hvor interessant og lærerigt for Kunstneren og ihvor yppigt for den der vil nyde Livet her endog er, saa er dog Venskab og Fælledskab af Sprog, Sæder og Tilbøieligheder for mig et langt stærkere Baand, som t

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1839-02-02)
Rom d. 2. Februar 1839 . Til hans Moder . Vare vi blot ikke saa fattige derhjemme i det gode Danmark — nu have de ikke engang kunnet bygge Thorvaldsen et ordentligt Minde, men han maa tage tiltakke med en Hestestald eller Vognremise, hvad det er, til at opstille sine

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1840-02-03)
Rom d. 3. Februar 1840 . Til hans Moder . Jeg troede, at kunne været hjemme iaar, men det gaaer ikke, thi jeg har et Studium for til Sommer, som jeg bedst kan gjøre her. Jeg har endt et Maleri, som er det bedste jeg endnu har gjort efter Alles Dom og det vil jeg udstil

BREV TIL: Marstrand, Osvald Julius; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1840-03-20)
Rom d. 20. Marts 1840 . Til hans Broder Osvald . I August Maaned reiser jeg herfra. Man lever her virkelig altfor meget udenfor Hjemmets Interesser ; dermed er dog vor egen saa forbunden, at det for mig er en Grund mere til at reise hiem. I Fælledskab kan man dog maaske altid v

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1840-05-28)
Rom d. 28. Mai 1840 . Til hans Broder Troels . Jeg længes nu efter at komme hiem, ikke fordi Hiemmet har saa glimrende Tillokkelser for mig som Kunstner, men fordi jeg vil vide, at jeg har et Hiem og jeg haaber, at den Følelse tillige hænger saa nøie sammen med min Productivite

BREV TIL: Raffenberg, Michael Kiaer; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1840-06-17)
Rom d. 17. Juni 1840 . Til Raffenberg . Lider man saa ogsaa en Deel af aria cattiva, saa fylder dog dette materielle Dynd, som man desværre hiemme og paa ethvert Sted udenfor Rom maa vade i, Luften med en langt værre aria og da vi Kunstnere fordetmeste maae leve af Luften, saa

BREV TIL: Roed, Jørgen Pedersen; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1840-09-09)
Florentz d. 9. September 1840 . Til Jørgen Roed . Her er jeg da nu en 8 Dages Tid, men jeg er desværre ikke rask. Paa Rejsen har jeg havt Feberen igien — i Terni fik jeg den og saae desaarsag hverken Vandfaldet eller alle de Byer derimellem og Perugia. Enten var jeg i Sengen el

BREV TIL: Marstrand, Osvald Julius; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1840-10-16)
München d. 16. October 1840 . Til hans Broder Oswald . Du taler om at benytte de Goder Staten giver, men de ere i mine Tanker meget mere Lænker man hænger sig selv om Fødderne og det kan jeg forsikkre Dig, at kun nødvendige Omstændigheder skulle tvinge mig til at træde ind i de

BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1841-02-19)
München d. 19. Februar 1841 . Til hans Moder . Jeg sender Dig min Lykønskning og glæder mig til, at Veien for mine sønlige Følelser snart, ad Aare, kun skal være fra Øie til Øie, fra Læbe til Øre — det er dog den bedste, den meest uskrømtede Maade at tale paa, om og fa

BREV TIL: Marstrand, Osvald Julius; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1846-06-05)
Rom d. 5. Juni 1846 . Til hans Broder Oswald . Hvad min egen Person angaaer, da befinder den sig vel nok, den giør ikke store Spring, hverken tilhøire eller venstre i denne quasi 30° Varme ; man arbeider i Studiet, der er kiøligt og friskt, med Tiberen lige under sine Vinduer o

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1846-10-30)
Rom d. 30. October 1846 . Til hans Broder Troels . Ischia, Palermo hvor jeg fandt et uendeligt rigt Liv og blev i 3 Uger. Jeg er kommet tilbage betydelig friskere end da jeg reiste did, da mit Helbred er meget svækket af Hede og Lede. Jeg har anlagt 2 Billeder, et fra Ischia og

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1847-01-16)
Rom d. 16. Januar 1847 . Til hans Broder Troels . Jeg maler og har malet en Deel Hoveder i naturlig Størrelse for at øve mig i Behandlingen og noget har jeg ogsaa naaet deri — jeg, som boer ligeved Tiberen, var i forrige Maaned i 3 Dage aldeles indespærret af Vandet, hvilket st

BREV TIL: Hansen, Carl Christian Constantin; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1847-06-26)
Rom d. 26. Juni 1847 . Til Constantin Hansen . Dit sidste forkiølede eller noget forkiølende Brev har jeg modtaget saavelsom det foregaaende, paa hvilket jeg sendte Svar med Petersen, som underligt nok endnu ikke er kommet. Mine Skrivelser due aldeles ikke til at ligge en Maane

BREV TIL: Hansen, Carl Christian Constantin; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1847-07-09)
Rom d. 9. Juli 1847 . Til Constantin Hansen . Italienerne maae holdes i Ave ved Frygt. Jeg troer ikke stort paa deres uegennyttige Frihedsfølelse, saalidt som hos de fleste Nationer. Paven har villet tillade Jøderne at boe hvor de ville i Byen, men har efter Sigende holdt Edict

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1848-03-28)
Rom d. 28. Marts 1848 . Til Broderen Troels . Jeg har nu afsendt mine Billeder til Udstillingen. — Mine Billeder, som jeg sender, ere ikke Resultatet af hvad jeg har lært; de ere kun Prøveklude, unter uns, og jeg haaber i Hiemmet, hvis Tingene gestalte sig bedre, at giøre mig S

BREV TIL: Fibiger, Johannes Henrik Tauber; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1851-05-16)
Kbhvn d. 16. Mai 1851 . Til Pastor Fibiger . — Grethe har den 13de faaet sig en rask Dreng med deilig Næse, god Røst og øvrige gode Qvaliteter saavidt skiønnes kan, en Drukkendiderik af første Skuffe, som jeg dog haaber, at Moderen for det Første nok skal kunne stille Tørsten p

BREV TIL: Roed, Jørgen Pedersen; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1853-09-07)
Kiøbenhavn d. 7. Sept. 1853 . Til Maleren Jørgen Roed . Kiære Yen og Stalbroder! (Det hedder dog vel ikke Staldbroder og kommer af Augias Stald og vi deri skulde være Brødre.) Igaar kom vi hiem fra Skovgaard og fandt Eders Brev paa Bordet, hvilket jo var en

BREV TIL: Thiele, Just Mathias; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1854-04-23)
Venedig d. 23. April 1854 . Til Thiele . Deres lille Meddelelse om Academiets Jubelfest interesserede mig langt mere, end den jeg har læst i Flyveposten, og at De har talet Sandheden er godt og rigtigt og vist for Sagen mere frugtbringende end den Harangue man ifølge Flyveposte

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1854-05-26)
Venedig d. 26 Mai 1854 . Til Broderen Troels . Vi leve her den ene Dag som den anden, just ikke meget morsomt! Vi have heller ikke meget bedre Veir end hiemme paa denne Tid og hvert Øieblik faaer man en lille Forkiølelse eller Forhedelse. — Jeg har nu gaaet længe i Tvivl om hva

BREV TIL: Raffenberg, Michael Kiaer; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1854-06-04)
Venedig d. 4. Juni 1854 . Til Raffenberg . — Poul giør sin Moder temmelig meget at det med et vist troldet og modsigende Væsen og en ustyrlig Egenvillie, et Arvestykke. — I dette Øieblik træder H. C. Andersen ind ad Døren og er, som Alle, her paa Griennemreise og kaste blot et

BREV TIL: Roed, Jørgen Pedersen; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1854-07-17)
Venedig d. 17. Juli 1854 . Til Maleren Jørgen Roed . Kiære Ven og Veninde! Ja Skam over mig, der lader det venlige og kiærkomne Brev saa længe ubesvaret. Jeg er en grov Synder især mod Dem, kiære Frue, hvis Tanke saa smukt ledsager os, og som jeg ikke saa hurtig som mulig lader

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1854-08-21)
Mailand d. 21. August 1854 . Til Broderen Troels . — Her er et Maleri i Mailand, Lionardos Nadver, som i sin næsten aldeles ødelagte Tilstand har grebet mig allermest næsten af Alt hvad jeg har seet. Dette Billede er af større Værd end 20 Billedgallerier. Dominicanerne have i d

BREV TIL: Raffenberg, Michael Kiaer; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1854)
Venedig 1854 . Til Raffenberg . — og især Tak fordi Grethe har det saa godt hos Eder, jeg kunde ikke ønske noget Bedre for hende under disse Omstændigheder. Naturligviis savner jeg hende umaadelig, men det er jo godt og Tid til at arbeide har jeg desbedre — den Tid skal, haaber

BREV TIL: Roed, Jørgen Pedersen; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1854-11-29)
Kbhvn . d. 29. Novbr. 1854 . Til Maleren Jørgen Roed . Gamle Fogelberg samles iaften med gode Venner her hos mig om en Kop The etc. Kom med Kl. 8.

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1861-05-24)
Kbhvn . d. 24. Mai. 1861 . Til Troels Smith . Jeg staaer i Begreb med om nogle Dage at reise til Paris, for at see dem male med Oliefarver paa Muur og bliver i det Hele en 6 Uger borte. Men det er sandt, om den Rosenkrandske Indsigelse skulde jeg dog snakke lidt — den er jo co

BREV TIL: Thiele, Just Mathias; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1864-06-15)
Roeskilde d. 15. Juni. 1864 . Til Thiele . Vi have det mageløst fortræffeligt i denne gamle Præstegaard. Her er den deiligste Have, bugnende af Frugter in petto og Blomster, fortryllende Udsigter paa denne lille Plet, en Afvexling saa stor, at vi slet ikke endnn have været fris

BREV TIL: Thiele, Just Mathias; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1864-06-17)
Roeskilde d. 17. Juni 1864 . Til Thiele . De øvrige Sager kan jo afgiøres uden mig. Jeg har det saa godt, at det er Synd at forstyrre min idylliske Ro.

BREV TIL: Thiele, Just Mathias; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1864-09-19)
Roeskilde d. 19. Sept. 1864 . Til Thiele . Hvis Prindsen af Wales og Kone kommer, saa maa jeg jo forevise Capellet. Vi have taget Stilladset ned fra den ene Væg og skiøndt Billedet ikke er ganske færdigt finde dog Alle, at det giør Virkning. —

BREV TIL: Thiele, Just Mathias; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1865-07-28)
Roeskilde d. 28. Juli. 1865 . Til Thiele . — Uden Forkleinelse for Emservandet ere disse varme Luftbade, idetmindste i Roeskilde Luft til sildig ud paa Natten vist meget hensigtsmæssige som Bonden sagde om St. Gotthardshundene. Kan Vandet hielpe Troels Lund saa Respect for det.

BREV TIL: Thiele, Just Mathias; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1865-09-02)
Roeskilde d. 2. Sept. 1865 . Til Thiele . Vi have det fortræffeligt i denne friske danske Biergby. Mit Arbeide er gaaet ganske flink fra Haanden, jeg har kun tilbage at retouchere Billedet til næste Sommer og saa male Christusfiguren.

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1866-05-31)
Kiøbenhavn d. 31. Mai. 1866 . Til Broderen Troels . — Men der maa dog være Mening i en Mands Liv og han vil komme til at erkiende, at han staaer under Guds kiærlige Varetægt som alle vi andre Stakler og at det er hans Mening igiennem Vildfarelser i vor Stræben at lære os den re

BREV TIL: Thiele, Just Mathias; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1866-09-20)
Roeskilde d. 20. Sept. 1866 . Til Thiele . Det er meget godt, at Directeurvalget er blevet udsat — den Tid den Sorg. I dette uhyggelige Veir er jeg bleven meget forkiølet og derved forsinket lidt; imidlertid haaber jeg i næste Uge at kunne vende disse 3 Aars Arbeide Ryggen, hvi

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1866-12-31)
Nytaarsaften 1866 . Til Broderen Troels . — Ligevægt i Siælen som i Tingene, saa at man med Tak vil modtage hvad man kan faae og ikke forlange det man ikke kan faae. Jeg trænger saagodtsom Nogen til at mindes om denne Sandhed, thi denne urolige Higen efter Mere giør, at man ikk

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1867-01)
Kiøbenhavn Januar 1867 . Til Broderen Troels . Kiære Broder. Det er en alvorlig Tid for os. Gud lede os paa det værdigste og barmhiertigste, thi vi ere magtesløse uden ham. Dit Brev angaaende den unge Mands Død er godt og jeg haaber, at Annas religiøse Overbeviisning om at Guds

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1867-01)
Kiøbenhavn Januar 1867 . Til Broderen Troels . Dit Brev har jeg faaet og jeg glæder mig over, at Sorg og Ulykke hos Dig som hos mig styrker Overbeviisningen om, at Alt skeer til det Bedste og at vi derved glemme os selv og vore Smaasorger; at vi komme til at føle, at kun igienn

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1867-08-13)
Kiøbenhavn d. 13. August 1867 . Til hans ældste Søn Povl . (Som dengang opholdt sig paa Frederiksværk). Moders Monument er nu færdigt og meget smukt. Det er decoreret med en smuk indhugget Bøgegren med en Nattergal. Det skal nu snart opstilles.(Den 24. Januar 1867 død

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1867-08-23)
Kiøbenhavn d. 23. August 1867 . Til Povl . Jeg har maattet ligge og er endnu ikke videre, end at jeg har havt Igler idag bag Øret, for at søge at blive fri for Hovedsmerter, som i lang Tid har plaget mig og forhindret mig i at arbeide. Igaar maatte jeg holde Ørene stive, idet

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1867-10-25)
Kiøbenhavn d. 25. October 1867 . Til Povl . — Vi have det ret godt, men jeg selv er ikke just saa flink, jeg bliver saa let træt og kan ikke holde ud at arbeide som før. Jeg føler desværre allerede at Ungdommen er forbi.

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1867-11-21)
Kiøbenhavn d. 21. November 1867 . Til Povl . Roed har malet mit Portrait meget lignende og jeg maler hans igien. Jeg har malet Chr. Hage fra Nakskov og arbeider paa forskiellige Holbergske Billeder foruden paa mit store. Mit Befindende er bedre.

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1868-05-17)
Kiøbenhavn d. 17. Mai 1868 . Til Povl . — Naar blot Kræfterne slaae til, saa at man kan arbeide.

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1868-06-20)
Kiøbenhavn d. 20. Juni 1868 . Til Povl . Dog maa man jo ønske Regn for Kornet og Qvæget, siger man. Vor Herre giver os nok det vi have nødig, han giver os altid mere end vi fortiene. Lad os takke ham hver Dag vi leve og skue hans Herlighed.

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1869-01-07)
Kiøbenhavn d. 7. Januar 1869 . Til Broderen Troels . Kiære Broder ! Tusind Tak for Dit herlige Brev ; kun vilde jeg ønske, at jeg kunde give Dig Svar som Du raaber — men nok sagt, Dit hele Raisonnement, og den levende Kiærlighedsfølelse, som Du har, glæder og styrker mig saa us

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1869-02-03)
Kiøbenhavn d. 3. Februar 1869 . Til Povl . Det som det nu og til alle Tider er nødvendigt at passe paa er Orden og Flid og en hensynsfuld Omgang med andre Mennesker, altid sanddru, men aldrig paatrængende med at sige Sandheden, kun sig Selv bevidst at være i Sandheden. At udvik

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1869-02-28)
Kiøbenhavn d. 28. Februar 1869 . Til Povl . For 8 Dage siden, passerede det, at begge mine store Vinduer blæste ind og jeg havde en urolig Nat med Larm og Angest over mine Sager, som heelt vare udsatte for Veir og Vind. Jeg har nu faaet Jernsprosser sat ind, saa nu haaber jeg a

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1869-03-07)
Kiøbenhavn d. 7. Marts 1869 . Til Povl . Dit sidste Brev morede mig, naar det kun havde været lidt bedre skrevet, hvad Skiønheden angaaer. Du maa beflitte Dig paa at skrive ordentligere ; thi det er en god Anbefaling ; det tyder paa Orden ogsaa i Forretninger; kan Du ikke see p

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1869-04-26)
Kiøbenhavn d. 26. April 1869 . Til Povl . Nu stunder Reisen til Rom, jeg tænker at vi, Skovgaard, Kittendorff og jeg reise med Dampskibet til Lybeck paa Onsdag Middag.

BREV TIL: Thiele, Just Mathias; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1869-06-12)
Subiaco d. 12. Juni 1869 . Til Thiele . I Haab om, at De og Deres ere raske og trocís den Kulde, som siges at være hiemme dog har tilstrækkelig af den indre Varme til at føle for Deres fraværende Venner, saa vil jeg i al Korthed meddele Dem vore fata til Dato. Efter et meget in

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1869-07-15)
Rom d. 15. Juli 1869 . Til Povl . Jeg har hidtil havt meget behagelige Nydelser ved at igiensee Italien med alle dets Skatte ; men da Tiden til at arbeide synderligt er for kort, indskrænker jeg mig mere til Betragtning og haaber Udbytte deraf i Hiemmet. Med mine Øine gaaer det

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1869-08-11)
Rom d. 11. August 1869 . Til Broderen Troels . Kiære Troels Tak for Familien Du har hos Dig. Jeg seer Dig i Tankerne som pater familias gaae og styre Flokken og det glæder mig usigelig, at Du har Humeur til det. Ak ja — det er dog vel det Bedste, naar man bliver ældre, at man

BREV TIL: Thiele, Just Mathias; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1869-07-09)
Olevano d. 7. Sept. 1869 . Til Thiele . Da det nu er paa Heldingen med Opholdet i Italien, vil jeg dog lade Dem og Academiet vide lidt Besked med mine Planer. Vi have nu opholdt os en lang Tid her i Biergene i temmelig ustadigt Veir. Torden, Regn og megen Kiølighed hører til Da

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1870-03-25)
Kiøbenhavn d. 25. Marts 1870 . Til Troels Smith . Jeg kunde dog engang have Lyst at skrive Dig til, da vi nu boe i samme Land og i den Anledning ønske Dig Lykke med Din Gierning. Jeg veed ikke, om det gaaer Dig som mig at, om vi end ikke opgive Haabet om, at vor jordiske Gierni

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1870)
Kiøbenhavn 1870 . Til Broderen Troels . Igaar kom der en sørgelig Efterretning, at Moldenhaver var bleven lammet i venstre Side ovre i Jylland hos hans tilkommende Svigersøn — saa den ene bedrøvelige og jammerlige Tidende møder efter den anden — de frygtelige Begivenheder, der

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1871-05-30)
Carlsbad d. 30. Mai 1871 . Til Broderen Troels . Nu have vi da den halve Tid overstaaet. Begyndelsen var meget drøi at faae Bugt med, efterat Nyhedens Interesse var bleven tilfredsstillet. Vi have døiet en afskyelig Kulde. Nu have vi paa eengang faaet Varme og befinde os desaar

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1871-07-12)
Teplitz d. 12. Juli 1871 . (Povl var i Amerika.) Til Povl . — Badet Carlsbad og her, som nu er tilende om et Par Dage har havt en god Virkning paa min Helbred, saa at denne lille Reise har været meget fornøielig for mig. Jeg haaber at føle Virkningen endnu bedre, naar jeg komm

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1871-07-23)
Kiøbenhavn d. 23. Juli 1871 . Til Povl . Kiære Povl, efter at være kommet tilbage fra Reisen finder jeg Dit Brev af 13. Juni, som har fornøiet mig meget at læse. At Du føler Dig vel og synes ret med Liv at modtage de storartede Indtryk og ikke bliver aldeles overvældet af dem,

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1871-07-27)
Kiøbenhvn d. 27. Juli. 1871 . Til Povl . Jeg har i den senere Tid ikke været rigtig rask og har underkastet mig en Diætcuur. Det er efter Hornemanns Sigende en Gren af Sukkersyge. Det vil sige, det er Fordøielsesorganerne, der ikke ere i Orden. Det virker saa ilde paa Humeuret

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1871-11-06)
Kiøbenhavn d. 6. Novbr. 1871 Til Povl . Kiære Povl ! Du har vel af Onkel Troels hørt, at jeg har faaet et Anfald af Nerveslag, saa at jeg foreløbig er lam i den ene Side og navnlig er den venstre Arm uden Bevægelse, men for at Du skal see, at jeg dog er i Bedring og til Nød kan

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Julie ; (1871-11-07)
Kiøbenhavn d. 7. Novbr. 1871 . Til Povl fra Søsteren Julie . Du kan troe det var en slem Tid ; men nu er Fader, som Du seer, dog saameget bedre; men det gaaer jo meget langsomt. Han ligger jo næsten hele Dagen og sidder kun oppe 3—4 Timer, men det er saamænd allerede godt. Ar

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1871-11-27)
Kiøbhvn . d. 27. Novbr. 1871 . Til Povl . Kiære Povl, jeg sidder idag oppe og har faaet Buxer paa og skriver dette Par Ord til Dig med Hilsen og Tak for Dine gode Breve. Det gaaer jo kun langsomt med min Helbredelse, men det gaaer dog fremad. Jeg kan begynde at røre et Par af

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1871-12-27)
Kiøbenhavn d. 27. Dcbr . Til Povl . Jeg blev meget glad ved paa min Fødselsdag at faae dit Brev og er glad ved at kunne sidde oppe idag for at besvare det. Dine Selvbetragtninger glæde mig meget og tyde paa din gode Villie og Forstand og alvorlige Stræben efter at blive en Mand

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1871-12-01/1871-12-31)
Kiøbenhavn i Julen 1871 . Til Broderen Troels . Vi havde et smukt Selskab igaar, hvor dit Dyr spillede sin Rolle med største Finhed. Selskabet var udsøgt, alle Musernes Dyrkere vare repræsenterede og den skiønneste Harmonie var øiensynlig tilveiebragt. Frøken Pheil sang den s

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1872-01-26)
Kiøbenhavn d. 26. Januar 1872 . Til Povl . — Her have vi slet ingen Vinter, kun Regn og Taage og Mørke, men vi ere da alle raske paa mig nær, der endnu ikke kan røre den venstre Arm. Jeg kan gaae oppe, men har ikke Kræfter til at arbeide ; jeg læser og lader mig pleie paa det B

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1872-03-26)
Kiøbenhavn d. 26. Marts. 1872 . Til Povl . Jeg har modtaget dit Brev af 3. Marts, hvis Indhold har sysselsat mine Tanker en heel Deel og jeg vil nu sige dig min Mening derom. Jeg maa da først sige dig, at jeg endnu langtfra er rask, jeg ligger og skriver dette og den venstre H

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1872-05-31)
Kiøbenhavn d. 31. Mai 1872 . Til Povl ! Endnu liggende tilsengs skriver jeg til Dig, da det kun gaaer langsomt med mig. Jeg fik en slem Forkiølelse, som satte mig tilbage og som knap nok endnu er rigtig hævet ; imidlertid stoler jeg paa den bedre og varmere Tid, der kommer og h

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1872)
Til Povl . Nu skal Du have en Julehilsen fra mig og vil jeg haabe, at vi den næste Jul skulle kunne feire den sammen her i vort Hiem. Jeg har det en Deel bedre og har i Vinter allerede arbeidet en Deel med min raske Haand, thi den venstre er endnu ubrugelig. Imidlertid virker de

BREV TIL: Marstrand, Troels Caspar Daniel; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1872-12-03)
Kiøbenhavn d. 3. December 1872 . Til Troels Smith . Du skal have Tak for Dit Brev — det var det gamle Humeur og giorde mig rigtig godt. Holst har rigtignok snakket; det Billede han maler op var da kun en Tegning, som han tilfældig fik at see hos en Træskiærer; imidlertid har je

BREV TIL: Marstrand, Poul Frederik; FRA: Marstrand, Wilhelm; (1873-02-16)
Kiøbenhavn d. 16. Februar 1873 . Til Povl . Kiære Povl! Dit sidste Brev af 26. Jan. har jeg modtaget og giennemtænkt. Dine deri udtalte Planer, hvilke stemme temmelig overeens med mine egne. Det har nemlig stadig været mit Ønske, at Du skulde tilbringe disse 2 Læreaar i America

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene