Danmarks Breve

BREV TIL: Petra Ottilia Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1836-08-20)

Berlind. 20. August 1836.

Til hans Moder.

Jeg lover et Udbytte og betænker ikke, at der endnu ikke er Andet end det største Virvar af Vrøvl og Spænding i mig, saa jeg næsten ikke veed, hvor jeg skal begynde eller ende. — Hvad jeg hidtil har seet af de herværende Kunstneres Arbeider er næsten altsammen kun lidet værd, det Meste næsten reent Fabrikarbeide eller Modevæsen. Kunstnerne her ere iøvrigt fornemme Folk og lade sig glubsk betale, men sælge de ikke deres Siæl for Guldet? dog ere der Rauch og Begas, som jeg skal besøge imorgen.

— Jeg har ikke truffet Landsmænd her og løber ganske ene om ; men det er da min egen Skyld, thi jeg kunde jo altid giøre Bekiendtskaber, men Moder kiender min Ulyst til at giøre Bekiendtskaber og til at giøre Folk Uleilighed ; derved opnaaer jeg da ogsaa, at jeg altid seer med mine egne Øine og har Frihed til at see hvad jeg vil, men hvor finder man det Bedste imellem alt det Skravl, der i denne vældige Stad fremstiller sig.