Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1840-05-28)

Romd. 28. Mai 1840.
Til hans Broder Troels.

Jeg længes nu efter at komme hiem, ikke fordi Hiemmet har saa glimrende Tillokkelser for mig som Kunstner, men fordi jeg vil vide, at jeg har et Hiem og jeg haaber, at den Følelse tillige hænger saa nøie sammen med min Productivitet, at saavel Kunstneren som Mennesket vil være tilfreds dermed. Ja, det har dog Hiemmet, om det saa var i Grønland, forud, at Hiertet der har mere at sige end Hovedet; man finder Kiærlighed istedetfor Mistro. — Den rolige Bevidsthed om Slægt og Venners Kiærlighed er en Havn, hvor man ligger tryg og sætter alle sine Flag paa og har Skibet faaet et lille Læk, saa bliver det saa deilig calfacteret af de blødeste Hænder. Det er nu snart 4 Aar siden jeg forlod s. 46 Eder og jeg haaber, at jeg ingen Forandringer uden til det Bedre har at erfare ved min Hjemkomst : Moder rask og munter og Brødrene driftige og stærke, begeistrede for det Gode og Skiønne og altid fremadgaaende — og skulde jeg med et saadant Haab ikke glæde mig til at bidrage ogsaa mit til vor fælles Udvikling. Det er mig ikke lidet værd, at vi Alle have saa forskiellige Veie, som alle ved fælles Anstrængelse løbe sammen til eet Maal, nemlig at forskiønne Livet for Moder og os ved Kunst og Poesi og de ædleste Nydelser, der kun frembringes ved Fleres Samvirken og det derved betingede indholdsrigere Stof. Anstreng Du alle Dine Kræfter for at naae et Maal, der i vore Tider er af saa stor Indflydelse og forbunden med saa stor Ære, det at være en dygtig Borger i Staten.