Danmarks Breve

BREV TIL: Jørgen Pedersen Roed FRA: Wilhelm Marstrand (1840-09-09)

Florentzd. 9. September 1840.
Til Jørgen Roed.

Her er jeg da nu en 8 Dages Tid, men jeg er desværre ikke rask. Paa Rejsen har jeg havt Feberen igien — i Terni fik jeg den og saae desaarsag hverken Vandfaldet eller alle de Byer derimellem og Perugia. Enten var jeg i Sengen eller i Vognen og det anstrængte mig meget. Til Assisi steg vi dog op og jeg slæbede mig Kirken igiennem. Overbecks Billede i Maria dei angeli glædede mig meget at see. I Perugia bleve vi næsten 8 Dage, hvoraf jeg tilbragte de 5 i. Sengen, saa hvad jeg der saae var ogsaa flygtigt. Igaar har jeg atter her faaet et Anfald af Forkiølelse; jeg er idag meget mat, men jeg haaber dog at slippe for Feberen. Det er ganske afskyeligt, at reise paa den Maade, især da Schirmer har saadant Hastværk; han kan aldrig komme hurtig nok afsted. Florentz behager mig ellers meget, alt er saa venligt og saa skikkeligt. Kirkerne har jeg giennemløbet saavelsom Gallerierne. I Pitti har jeg endnu kun været engang og det Billede af Perugino er rigtignok mageløs deiligt — det vilde jeg ønske, at jeg kunde nyde med Ro — nu taber jeg igien et Par Dage og paa Søndag vil han alt fort ; der er endnu Haandtegningerne i palazzo Ricardi og flere Ting, som vi ikke have seet. Academiet er ikke at see, da der er Udstilling i de Værelser, hvor Billederne hænge. Det er Skade, at Du ikke kunde copiere Perugino, men hvem der forresten interesserer mig meest der, er Fiesole, af de Gamle ; den simple Følelse, der er i den Mand er ordentlig rørende; forresten et Par Billeder af Girlandaio — St. Franciscos Død, i St. Trinita troer jeg, er mageløs deiligt s. 48 componeret, men at ramse de smukke Ting op her vilde være urimeligt især for den, der kiender dem. Jeg gad vidst, hvordan det gaaer med din Copieren i Vaticanet, det er slemt, at det trækker sig saa langt ud, thi Du maatte have været alvorlig flittig her, hvis Du vilde have giort det Arbeide i Vinter og saa gaar det vel ogsaa i Rom — forresten er der mangt et mindre Arbeide, der kunde være ligesaa interessant at have derhiemme — den Madonna af Rafael i Ufficierne, hvor Johannes staaer med en Fugl og Christus sætter Foden paa Moderens — var den ikke at faae ? Det er naturligviis vanskeligt at forene Treschows Interesse med vor, thi ellers vilde jeg ønske, at vi havde de 4 Apostle i St. Pietro i Perugia af Fiesole hiemme. Du erindrer vel den i Sacristiet og der var Billeder nok. Her see vi først hvor fattige vi ere hiemme. Det er mærkeligt at see, hvor alle de nydelige Malerier som her ere af Metzu, Mieris og Gerhard Dow ere hetydningsløse og flaue med al deres maleriske Fortieneste. Dog ere her ogsaa Hollændere af stor Fortieneste. De 4 Portraiter af Rubens og Landskaber af Rubens ere fortræffelige, men de staae dem dog ikke ved Siden af de Gamle før Rafael. Imidlertid maa jeg tilstaa, at alle disse Helgenbilleder, naar man ikke seer Andet, ogsaa tilsidst blive eensformige. Det Gode ved dem bestaaer deri, at man kan nyde dem roligt og naar man er oplagt i Sindet til ret at nyde dem — de skal nydes med Siælen og ikke med M.alerøiet.

Florentz er en velordnet og cultiveret By, ligesom hele Landet her, naar man kommer fra Pavestaten, er paafaldende bedre organiseret og dyrket, men addio la bellezza di campagna di Roma og de stolte Romerformer møder man heller ikke s. 49 mere og desværre tager det vel immer af jo mere man nærmer sig den særlige transalpinske Cultur.

2 Dage har jeg nu holdt Sengen og skriver dette paa Sengen, saa Du kan vel knap læse det; dog imorgen tænker jeg at gaae ud og 3 Dage har jeg da endnu at see i; det er vel lidt, men det er i det Hele taget meget for kort at blive her i 14 Dage og længe nok, naar man ikke kan blive flere Maaneder, for ikke at sige Aar, her. Müller har jeg ikke truflet, hils ham fra mig, hans Brev fik jeg i Perugia og skrev strax hertil, men han var Alt fort, saa jeg fik mit eget Brev igien. Constantin gjør det mig ogsaa ondt ikke at have truffet. Jeg haaber, at Du giør alt muligt for at faae Kuk (Küchler) og ham til at reise hiem til næste Aar, hils dem Alle. — Fra München skal jeg atter skrive.