Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1847-01-16)

Romd. 16. Januar 1847.
Til hans Broder Troels.

Jeg maler og har malet en Deel Hoveder i naturlig Størrelse for at øve mig i Behandlingen og noget har jeg ogsaa naaet deri — jeg, som boer ligeved Tiberen, var i forrige Maaned i 3 Dage aldeles indespærret af Vandet, hvilket stod 8 à 10 Fod høit omkring Huset. Der skete en Deel Skade for mange Mennesker. Rom har alt i de senere Aar faaet Saameget af den saakaldte Cultur, at den begynder at see ligesaa kiedelig ud som en anden By; derfor smagte Palermo saa godt, fordi det endnu bar Præget af det Chaos som Italiens Stæder udmærkede sig ved. Kommer der ogsaa bedre Renlighed, Jernbaner og Livsforsikkringsanstalter, saa maa man til Orienten og saa til Africa lige ned i Midten tilsidst, for at finde Mennesker saaledes som Vor Herre har skabt dem. — Jerichau lever vel og udvikler en Virksomhed om sig, som er drabelig. Der hugges paa flere Statuer, saa det klinger over hele Nabolaget; han har faaet en ny Bestilling, en opstandende Christus, bestilt af en preussisk Prindsesse, 4000 Sc. og har foruden Hercules og Hebe, Jægeren, endnu 2 andre Grravmælefigurer i Arbeide. Hans Kone og Børn befinde sig vel og de leve meget fornøiet og lykkelig.