Danmarks Breve

BREV TIL: Jørgen Pedersen Roed FRA: Wilhelm Marstrand (1853-09-07)

Kiøbenhavnd. 7. Sept. 1853.
Til Maleren Jørgen Roed.

Kiære Yen og Stalbroder!

(Det hedder dog vel ikke Staldbroder og kommer af Augias Stald og vi deri skulde være Brødre.)

Igaar kom vi hiem fra Skovgaard og fandt Eders Brev paa Bordet, hvilket jo var en god Modtagelse, som vi takke for, skiøndt den slemme Beretning om Dine Øine jo ikke var saa rar, thi en Maler uden Øine er snart at sammenligne med et Knivskaft uden Kniv, men vi ville haabe, at Hvilen skal giøre godt. Det er forresten i den Anledning tillige, at jeg saa hurtig griber til Pennen, thi jeg staaer netop idag i Begreb med at skrive til Ministeriet om Orlov til Reisen mod at stille en anden i min Post som Lærer og efter vor Aftale var Du jo villig til at overtage denne, nu vil jeg haabe, at Dine Øine ikke gjøre denne Sag til Intet, thi jeg kom da i Forlegenhed med hvem jeg skulde faae til det. Underret mig derfor snarest mulig om Din Beslutning.

Eckersbergs Post ville vi gierne holde aaben for det Første paa Grund af Reformen, men det er jo muligt, at det bliver nødvendigt alligevel at faae den besat for Forretningernes Gangs Skyld i det Hele. Hvis nu Bissen og Jerichau, om og kun for den sidste Halvdeel af Vinteren forlade os, saa er kun gamle Lund hiemme, og det er kun smaat med ham. Han har forresten erklæret sig fornøiet med at Du blev adjungeret, saa meente han nok at kunne overtage hver anden Maaned. — Nu faae vi nok til Efteraaret Eckersbergs Bolig, saa at vi kunne til Sommer faae den indrettet. Hvad Du skriver saa skiønt om min Virksomhed er ikke meget bevendt; jeg har maattet male nogle Smaastykker og et Par s. 68 Portraiter istedetfor det til Norge (Barselstuen) som Høyen ikke vilde tillade mig at faae ud paa Landet, og som jeg derfor reent har opgivet. Men, hvis Lykken vil være os gunstig paa vor Fart, saa haaber jeg Frugter af min Reise. Fra Constantin har jeg faaet en af hans gamle vittige Epistler med Commentar af Lehmann, som tydede paa behageligt Velvære hos ham.

5*