Danmarks Breve

BREV TIL: Just Mathias Thiele FRA: Wilhelm Marstrand (1866-09-20)

Roeskilded. 20. Sept. 1866.
Til Thiele.

Det er meget godt, at Directeurvalget er blevet udsat — den Tid den Sorg. I dette uhyggelige Veir er jeg bleven meget forkiølet og derved forsinket lidt; imidlertid haaber jeg i næste Uge at kunne vende disse 3 Aars Arbeide Ryggen, hvilket jeg Intet har imod, da jeg har Hovedet fuldt af nye Planer. Enkedronningen var her iforgaars, hun var, som sædvanlig meget elskværdig. Jeg viste hende Capellet og de nu færdige pragtfulde Kister, hvilket Alt syntes at fornøie hende. Jeg sagde hende, at jeg havde seet baade Frederik den 3die og hans Dronning. Kongen var høist interessant at see, aldeles conserveret med Hud og Haar og den fremstaaende Hage med Fip. Han var balsameret og laae i en prægtig Guldbrocades Dragt. Dronningen var derimod ikke balsameret, altsaa kun Knokler med Hænderne foldede, alle Fingrene tydelige, Dragten prægtig guldvirket Atlask. Kisterne, som stode indeni Broncesarcophagerue, vare saa raadne, at det var nødvendigt at aabne dem — saaledes fik vi dem at see. Skade, at vi ei fik Chr. d. 4. at see, men da var Worsaae her og han vilde ikke røre ved ham.