Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1867-01)

KiøbenhavnJanuar 1867.
Til Broderen Troels.

Kiære Broder. Det er en alvorlig Tid for os. Gud lede os paa det værdigste og barmhiertigste, thi vi ere magtesløse uden ham. Dit Brev angaaende den unge Mands Død er godt og jeg haaber, at Annas religiøse Overbeviisning om at Guds Naade er stor vil trøste hende og lidt efter lidt lade Glæden i Livet, som er den Unges Forret, faae Magt over Sorgen. Her seer det ikke lyst ud. Grethes Tilstand er foruroligende. Haardt angrebet er Hovedet, saa at hun ikke er ved Samling — det hører jo til Sygdommen — den er i Reglen langvarig og tager til i nogen Tid og Tidspunctet kiende vi ikke. Jeg som aldrig har seet saadan Sygdom er maaske ængsteligere derved end de Andre. Det er Typhus.