Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1867-01)

KiøbenhavnJanuar 1867.
Til Broderen Troels.

Dit Brev har jeg faaet og jeg glæder mig over, at Sorg og Ulykke hos Dig som hos mig styrker Overbeviisningen om, at Alt skeer til det Bedste og at vi derved glemme os selv og vore Smaasorger; at vi komme til at føle, at kun igiennem Kiærligheden have vi Midlet til Ro og Tilfredshed og at Gud giver os den Paamindelse deels ved egne Lidelser, s. 81 som Andre lindre, og deels ved Andres Lidelser, som vi lindre. Det er Naaden og Barmhiertigheden at han ikke forlanger Andet Offer af os end at elske og hvor mærkeligt, at dette Offer intet Offer bliver, men en Rigdom for os selv. Ja det er godt, at giøre en Reise ind i Dødens Rige eller til Porten og det er Trøsten, at vi vende tilbage til Livet med Tid til at luttres og glædes inden den sidste Time slaaer. Jeg har læst en heel Deel af den Bog — Helvede — og det er godt, en vækkende og mærkelig Bog.

Hvad Grethe angaaer er det endnu som det skal være — Sygdommen er i sin normale Gang — Hovedet er klarere — vi haabe det Bedste — nu er snart den kritiske Tid overstaaat.