Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1869-01-07)

Kiøbenhavnd. 7. Januar 1869.
Til Broderen Troels.

Kiære Broder ! Tusind Tak for Dit herlige Brev ; kun vilde jeg ønske, at jeg kunde give Dig Svar som Du raaber — men nok sagt, Dit hele Raisonnement, og den levende Kiærlighedsfølelse, som Du har, glæder og styrker mig saa usigeligt. Jeg er langtfra saa kiærlig, som Du siger, og har langtfra den Styrke at leve efter det Maal, som jeg maaskee nok kan see burde stræbes efter — men derfor giør det godt, at mindes derom og det, som Du har gaaet igiennem og den Kamp, som Du seierrig er gaaet ud af, skal tiene mig til Belæring og til sand Næring for den Trang til det Gode, som boer i mig som i mange Mennesker, som Du siger, naar man seer ret til. Og saa er der en Feil, som jeg lider af, og som er vanskelig at bekæmpe — det er Utaalmodigheden og ikke at ville bie og stole paa vor Herres Tid. Det er, fordi man ikke er nok indlevet i Evigheden, thi havde vi den ret levende, saa havde vi Tid nok. Tak for Regnskabet; jeg seer, at jeg er en rig Mand, og jeg takker Gud for den Lykke at kunne virke godt med dem. Det har tidt ængstet mig, at jeg ufortient har havt saa megen Lykke i mine Forhold og jeg har frygtet, at det s. 84 skulde vende sig, men det synes, som jeg er af de Begunstigede, som han tager paa med det Gode. Og nu god Nat, jeg er træt af Middagsgilde og har Hovedpine.

6*