Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1869-02-03)

Kiøbenhavnd. 3. Februar 1869.
Til Povl.

Det som det nu og til alle Tider er nødvendigt at passe paa er Orden og Flid og en hensynsfuld Omgang med andre Mennesker, altid sanddru, men aldrig paatrængende med at sige Sandheden, kun sig Selv bevidst at være i Sandheden. At udvikle Villien og at sætte den igiennem hvor det er nødvendigt, er det man kalder Characteer og paa denne kommer det meest an i Verden, hvor Vrøvl og Dovenskab fordetmeste altid er Aarsagen til at det gaaer Folk daarligt.

At Du ikke dandser synes jeg ikke om, thi det er en tækkelig Maade for en ung Mand at lære at være opmærksom imod Damerne paa.

Der skal samles ind over hele Landet til en Bryllupsgave til Kronprindsen. Gaven skal bestaae i et Sølvservice. Jeg synes nu rigtignok, at han kunde gierne spise paa Porcellain til han blev Konge i disse knappe Tider; men det synes nu vel han selv og hans Venner ikke. Jeg er med i Komiteen, for at paasee, at det da idetmindste faaer et nogenlunde smukt Udseende, thi de ville ellers selv have rigtig gammeldags Parykstiil, men deri kan Folket ikke være bekiendt at dele Smag med dem, eftersom vi have faaet en Deel Udvikling i den Slags Arbeider ved Peters igiennem Frederiksborglotteriet, saaat flere Sølvarbeidere nu ere istand til at giøre Noget, der har kunstnerisk Værd og derpaa maa nu arbeides.