Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1869-08-11)

Romd. 11. August 1869.
Til Broderen Troels.

Kiære Troels Tak for Familien Du har hos Dig. Jeg seer Dig i Tankerne som pater familias gaae og styre Flokken og det glæder mig usigelig, s. 89 at Du har Humeur til det. Ak ja — det er dog vel det Bedste, naar man bliver ældre, at man kan være Noget for Børnene, thi Forhaabningerne for En selv voxer ikke med Aarene. Jeg, som har al denne Verdens Herlighed for Øinene, seer dog med temmelig Ligegyldighed paa det og er snarere noget træt deraf end egentlig nydende. Men nu skulle de Unge begynde. — Her i Italien seer det broget nok ud med Forholdene. Vel har den nye Tingenes Orden ført en Deel Goder med sig, men her er meget at ordne, især da Massen af Folket er ligegyldig for Fremskridt og endnu lever i det Mørke, som Præsterne have vidst at kaste over deres vistnok gode Tænkeevner. Det er vistnok et mageløs rigt af Naturen udstyret Land og Folk, men ligesaa vist temmelig umodent til at styre sig selv. Hos os gik Omvæltningen saa roligt fordi vi havde en ærlig og dannet Embedsstand, men her ere de Fleste Halunker. Jeg har nu i den Tid jeg har været her seet een Høst og nu begynder der alt en ditto. Af Markens Grøde bruge de ei Straaet — det brændes og i det Hele spildes der grumme meget, men det er der vel Raad til.