Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1871-07-12)

Teplitzd. 12. Juli 1871.
(Povl var i Amerika.)
Til Povl.

— Badet Carlsbad og her, som nu er tilende om et Par Dage har havt en god Virkning paa min Helbred, saa at denne lille Reise har været meget fornøielig for mig. Jeg haaber at føle Virkningen endnu bedre, naar jeg kommer hiem og igien tager fat paa Arbeidet. Af Dine Breve have vi erfaret, at Alt hidtil er gaaet efter Ønske baade Reisen til America og Din Modtagelse i New-York, hvor det jo synes, at Storheden ret har slaaet Dig — ja det er jo naturligt, at disse vældige Forhold maae have noget slaaende, men det er netop godt, at Du strax faaer disse Indtryk paa en saa overraskende Maade, thi saa orienterer Du Dig lettere i de enkelte Fænomener.