Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1871-11-06)

Kiøbenhavnd. 6. Novbr. 1871
Til Povl.

Kiære Povl ! Du har vel af Onkel Troels hørt, at jeg har faaet et Anfald af Nerveslag, saa at jeg foreløbig er lam i den ene Side og navnlig er den venstre Arm uden Bevægelse, men for at Du skal see, at jeg dog er i Bedring og til Nød kan røre mig, saa sender jeg Dig denne Skrivelse og beder Dig ikke ængste Dig for min videre Helbredelse, om ogsaa det vil tage nogen Tid. Mit Hoved er ikke angrebet og baade Hornemann og Fenger berolige mig. Dernæst vil jeg sige Dig, at Dine Breve glæde mig meget og Din hele Betragtning af Forholdene synes jeg godt om — at Du saa ung allerede har faaet en Opgave at løse og at det synes som Du løser den om endog med Besvær er netop godt og udviklende Din Villie som Din Evne. Det glæder mig ogsaa, at Du har saamegen Følelse for det Gode og Skiønne, som Gud allevegne lader os faae Deel i, naar vi oplade Øie og Hierte derfor, og at Du hænger saa fast ved Dine Venner og Dit Hiem med et kiærligt og trofast Sind og ikke lader Dig daare af det Skin som Higen efter Guld og Gods i vor Tid har sat som Maal for sin Stræben. Men, om ogsaa det giør mig ondt, at Du maa leve s. 98 saa isoleret, saa er jeg vis paa, at det med Dit gode Grundlag vil være Dig belærende og vigtigt for Dit hele Liv, at have seet det store Liv ogsaa med smukke Sider.

7