Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Julie Marstrand (1871-11-07)

Kiøbenhavnd. 7. Novbr. 1871.
Til Povl fra Søsteren Julie.

Du kan troe det var en slem Tid ; men nu er Fader, som Du seer, dog saameget bedre; men det gaaer jo meget langsomt. Han ligger jo næsten hele Dagen og sidder kun oppe 3—4 Timer, men det er saamænd allerede godt. Armen kan han næsten slet ikke røre, men Benet er bedre; han kan bevæge det til alle Sider. Vi søge paa alle mulige Maader at more Fader. Jeg læser for ham og saa Musik. Frøken Flensborg kommer gierne 2 Gange om Ugen om Aftenen og spiller; Nicoline ogsaa en heel Deel. Baade Frøken Pfeil og Nanna Lehmann synge. Idag er det accurat 4 Uger siden Fader blev syg. Han er meget taalmodig.