Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1871-12-27)

Kiøbenhavnd. 27. Dcbr.
Til Povl.

Jeg blev meget glad ved paa min Fødselsdag at faae dit Brev og er glad ved at kunne sidde oppe idag for at besvare det. Dine Selvbetragtninger glæde mig meget og tyde paa din gode Villie og Forstand og alvorlige Stræben efter at blive en Mand. Der er allerede en Modenhed i din Tankegang og et rigtigt Syn paa Tilværelsen, som ikke er sædvanlig i din Alder og som lover godt for Fremtiden. Det glæder mig og alle dine Venner, at Du selv finder dig saa godt i din Ensomhed og alle saavelsom jeg ville kun bestyrke dig i stadig at have Øiemaalet vendt paa Hiemmet og huske paa, at man skylder alle sine Kræfter til Fædrelandet; men at udvikle sine Kræfter lærer man maaskee bedst ude, hvor man er nødt til kun at stole paa sig Selv. At Du har Lyst til at see det store Land og reise til Californien kan jo være meget godt og interessant, imidlertid lærer du dog vist mere i dit Fag i Østen end i Vesten; men det bliver vel heller ikke før længere hen, at du tænker paa den Reise. At Du nu kun arbeider paa Locomotivfabriker har du maaskee ikke directe Brug for herhiemme, dog maa det vel være beslægtede Arbeider. Her er nu nemlig en stor Sag ved at sættes iværk, nemlig, et af et stort Actieselskab stiftet Jerndampskibsbyggeri og Maskinværksted, som bliver anlagt paa den Ø, der er dannet imellem Lynetten og Holmen. Her næres store Forhaabninger til denne Sag og der vil blive Anvendelse for mange gode Kræfter, saa at du der sikkert vilde kunne faae en Fremtid. Her er mange Penge og opvakt en stor Lyst til alle Slags Foretagender i den senere Tid. Ogsaa Svindlerier begynde at drives en gros, men s. 100 Liv er der siden Adskillelsen fra Tydskland i høi Maade. Den Mængde store Dampskibe der bygges og som gaaer i alle Retninger herfra forøge Handelen. Vi have ogsaa Arbeiderbevægelser og der er slette Personer nok, som ville forlede til Uro, men slet saa raae som du skildrer Gruldgraverne ere de dog ikke og Bondepartiet i Rigsdagen giør ikke Ulykker, hvorimod mange Forhold endog bliver klarere, thi her er meget Mudder i Samfundet.

7*

— Jeg kan endnu ikke bevæge den venstre Arm og Haand, men gaae lidt kan jeg og hidtil er Tiden gaaet ganske godt, men det har vist endnu lange Udsigter inden jeg kan tænke paa Arbeide. Jeg læser meget og tænker paa Mangt, som jeg før aldrig fik Ro til —