Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1871-12-01/1871-12-31)

Kiøbenhavn i Julen 1871.
Til Broderen Troels.

Vi havde et smukt Selskab igaar, hvor dit Dyr spillede sin Rolle med største Finhed. Selskabet var udsøgt, alle Musernes Dyrkere vare repræsenterede og den skiønneste Harmonie var øiensynlig tilveiebragt. Frøken Pheil sang den store Arie af Fidelio til Heises Spil og alle glædede sig. Det vilde have moret dig at være med. Jeg har altid en vis Ulyst til denne Juletid og dog maa jeg indrømme, at det er deiligt, at paa denne Tid, da Aaret skifter, ligesom med de nye Forhaabninger ogsaa alles Hierter ligesom forynges i Kiærlighed til hinanden. Børnenes Glæde er forfriskende, men Savnet af Grethe er ogsaa føleligt — det var paa denne Tid for fire Aar siden — og dog har vor Herre giort mig det bedre end fortient ved at efterlade mig Børnene med sunde Legemer og gode Hierter, saa s. 101 jeg dog har et Hiem, livor jeg stundom kommer til Ro i Sindet og kan dæmpe min utaalmodige Higen efter Maal, som jeg ikke ret kan faae fat paa. Gid det med Aarene maa lykkes mig at faae den Ligevægt i Sindet og den kiærlige Dvælen i Øieblikket, som jeg synes, at du har erhvervet.