Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Frederik Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1872)

Til Povl.

Nu skal Du have en Julehilsen fra mig og vil jeg haabe, at vi den næste Jul skulle kunne feire den sammen her i vort Hiem. Jeg har det en Deel bedre og har i Vinter allerede arbeidet en Deel med min raske Haand, thi den venstre er endnu ubrugelig. Imidlertid virker det godt, at kunne arbeide og Tiden løber glubsk. Jeg har solgt et tidligere Arbeide, som er giort færdig, Christian den 4de i Slaget ved Fehmern, det samme som i Roeskilde og jeg har flere Arbeider i Gang, saa Møllen gaaer ikke saa daarligt. — Om jeg skulde kunne faae fat paa de store til Universitetet og til Banken er endnu uvist. Her have vi havt en stor Vandflod og stor Redebonhed til at hielpe. Industriudstillingen har viist, at vi ikke staae tilbage for andre Lande. Ogsaa her rører sig disse Emancipationsideer hos Qvinden, som i America spille en saa stor Rolle ; men det er noget Galimathias, som forhaabentlig ikke skal faae den slette Indflydelse paa Ægteskabsforholdene som der. — Jeg sender Dig Høyens Levnet, som vist vil more Dig; det er saa fornøieligt, at lære at kiende denne rene og høie Aand, som har besiælet ham. Det er mig en stor Glæde, at have kiendt ham og skiøndt han virkede meest ved sin Personlighed er dog hans s. 105 Virksomhed, skildret paa denne Maade, et lysende Exempel paa hvor meget skiønt og lærerigt Livet er fuldt af, naar man faaer det aabne Øie derfor. Af Lecture bilder jeg mig iøvrigt ind, at Du maa have meer end nok i den engelske Literatur; det Nye her udkommer læser jeg ikke synderlig af; det Gamle er dog det Bedste, ligesom den gamle Kunst og Musik. Man maa være glad over, at den er til og det er aabenbart en stor Fordeel som Europa har fremfor America. Nu glædelig Jul, frisk Mod og en god Mave, det ønsker Dig Din efter Omstændighederne meget tilfredse Fader.