Danmarks Breve

BREV TIL: Troels Caspar Daniel Marstrand FRA: Wilhelm Marstrand (1872-12-03)

Kiøbenhavnd. 3. December 1872.
Til Troels Smith.

Du skal have Tak for Dit Brev — det var det gamle Humeur og giorde mig rigtig godt. Holst har rigtignok snakket; det Billede han maler op var da kun en Tegning, som han tilfældig fik at see hos en Træskiærer; imidlertid har jeg dog, hvad han ikke veed, adskilligt Andet paa Staffeliet, som jeg med den ene Haand piller ved og som efterhaanden vel bliver bedre, thi jeg er bedre og har Haab om, at kunne naae de Sechs und Sechzig meget rustigere end til Dato. Tiden løber rask og Livet er, som Du siger, skiønt nok saalænge man har Øine og Øren. Med Alderdom kommer der mere Ro over En og man overlader til de Unge at tage fat og glæder sig, naar der blot skeer noget godt og det giør der virkelig. Meget af Vrøvlet kan man rolig lade ligge, det jævner sig af sig selv; Storme og Vandflod lægger sig og derfor troer jeg ogsaa, at baade Socialismen og Qvindeemancipationen vrøvle sig fast ligesom I. A. Hansen og hvad der s. 106 er Mening i kommer nok til sin Ret. I min og Din Familie gaaer det jo altsammen godt. Naar denne Vinter er overstaaet og jeg til Sommer faaer flere Kræfter skal jeg komme og besøge Dig. Med længere Reiser vil det nu være forbi, thi uden Hielp kan jeg hverken klæde mig paa eller af — men det kan jo blive bedre. Har Du læst Ussings Høyens Levnet, det er smukt skrevet [og har moret mig meget. Det var en Personlighed som det giør godt at kiende og hvor han bevarede sin Livsglæde og Friskhed til det Sidste. Saa reen og skiøn i sin Stræben og saa modig og saa human. Han har virket meget og denne Skiesedring af ham vil vistheller ikke undlade at virke videre, naar blot Folk vil give sig Tid; men med al denne Jernbanefart skeer der dog meget Godt og vor gamle Stad Kiøbenhavn voxer og pynter sig ikke saa daarlig og Kunsten har da ogsaa noget bedre Vilkaar end i den absolute Kongetid. Ligesom Velstanden voxer kommer det Andet med.