Danmarks Breve

1. 1829. En Kanefart ved Fakkels...

s. 135

1. 1829. En Kanefart ved Fakkelskin.

2. 1830. En Kilderejse.

3. — Udsigt fra et Vindue paa Charlottenborg Slot.

4. 1831. En Flyttedagsscene. (60 Rd., vundet i Kunstforeningen af Apotheker Glahn i Sorø.)

5. — — Nedgang til en Kjælder. (25 Rd., vundet i Kunstforeningen af Grosserer Müffelmann, tilhører nu Grosserer Johannes Hage.)

6. — Scene ved et Konsumtionshuus. (40 Rd., vundet i Kunstforeningen af Agent I. S. Suhr.)

7. 1832. Svend Estridsøn og Biskop Vilhelm. Efter Saxos Ilte Bog. (Tilhører den kgl. Malerisamling.)

8. — Portræt.

9. 1833. Gadescene i Hundedagene. (Hofagent waage-Petersen, solgt til Fuldmægtig Carstensen for 300 Rd.)

10. — En Dreng med Roser. (50 Rd., vundet i Kunstforeningen af preussisk Minister Grev Raczynski.)

11. — Portræt.

12. — Portræt.

13. — Portræt.

14. - Portræt.

15. — Portræt.

16. 1834. Et musikalsk Aftenselskab. (Hofagent waagePetersen.)

17. 1835. Beskjænkede, der forlade Kjælderen, (vundet i Kunstforeningen af A. W. Grev Moltke-Bregentved.)

18. — Portræt.

19. — Portræt.

20. 1836. En Auktionsscene. (Hofagent Waage-Petereen.)

s. 136

21. 1836. Rejsendes Ankomst til en Bonde i Thelemarken. (100 Rd., vundet i Kunstforeningen af Etatsraad Treschow.)

22. — Skizze.

23. — Skizze.

24. 1837. Et Familiestykke.

25. — Et Aftenselskab. Portrsetstykke.

26. 1838. Fæng'sels-Scene i Rom, (vundet i Kunstforeningen af Marine-Lieutenant Seidelin. 300 Rd.)

27. 1839. St. Antoniusfesten i Rom. (A. W. Grev MoitkeBregentved.)

28. — Scene af det neapolitanske Folkeliv. (300 Rd., vundet i Kunstforeningen af Klædehandler Thorsen, solgt til Viinhandler Sandberg for 200 Rd., solgt ved Auktion til Konsul Salomonsen for 730 Rd.)

29. 1840. . Romersk Gadescene. (Tilhører Konsul M. B. Salomonsen.)

30. — Romerske Borgere forsamlede til Lystighed i et Osteri. (Tilhørt Etatsraad Waage - Petersen. — Grosserer W. Christensen.)

31 1841. Scene af Oktoberfesten i Rom. (Thorvaldsens Museum)

32. — Portrset af Dr. phil. Professor I. L. Schouw. (Roeskilde Stænderforsamling.)

33. — Gedevogter, som sælger Mælk. (300 Rd., vundet i Kunstforeningen af Etatsraad Mundt.)

34. 1842. En neapolitansk Fisker synger til Citharen udenfor et Par unge Pigers Vindue.

35. 1843. Portræt af Kong Christian VIII. (300 Rd.)

36. — do. af Konferentsraad Bornemann. (200 Rd.)

37. — do. af Grev Ahlefeld-Laurvig. (200 Rd., kjøbt af Kong Christian VIII?)

38. — Parti af Øen Ischia. (300 Rd.)

39. — En Dreng med en Hund. (120 Rd. Geheime-Etatsraad Fenger. Fru Barnekov.)

40. — Familie-Portræter. (Tilhorer Dr. Hornemann.)

41. 1844. Scene af Erasmus Montanus, Medlems-Arbejde.

42. — Portrset.

43. 1844. Portrset af Geheime-Konferentsraad I. Collin. (200 Rd.)

44. — do. af Etatsraad C. Weiss.

45. — do. af Agent Georg Carstensen. (170 Rd.)

s. 137

46. 1845. Et Kjældervindue. (Tilhører Grosserer Wanscher 120 Rd.)

47. — Genre-Maleri. Motivet af Holbergs Barselstue. (1,000 Rd. Kgl. Malcrisamling.)

48. 1846. Portræt af Konferentsraad Treschow. (300 Rd.)

49. — Bondestue. (Tilhører Grosserer Wanscher.)

50. 1849. Italiensk Osteriscene. Piger der byde en Indtrædende Velkommen. (1,500 Rd. Etatsraad I. B. Suhr, solgt ved Auktion 1859 til Kammerherre Scavenius, Gjorsløv for 2,860 Rd.)

51. Dans i det Frie paa Ischia. (1,ooo Rd., vundet i Kunstforeningen af Musikhandler E. Hornemann, solgt til Grosserer H. I. Hvalsø.)

52. — En lille Pige med en Kat. (200 Rd. Fru a. Hage.)

53. — En Pige, der fletter sit Haar. (100 Rd. Grosserer R. Puggaard.)

54. — En ung Kone, der kysser sin Præst paa Haanden. (Grosserer Wanscher.)

55. — Portræt (af Frk. Bruun?) (100 Rd,)

56. 1850. do. Gruppe af Fru Hage med Børn. (800 Rd. Tilhører Fru V. Hage.)

57. — Portræt.

58. — Don Quixote. (100 Rd. Grosserer Wanscher.)

59. — Tiggere i Rom.

60. 1851. Den smægtende Jæger. (Tilhører Grosserer R. Puggaard )

61. Italienske Bønder føres fangne ind i en lille By i det Romerske. (Tilhører Baron Blixen-Finecke.)

62. 1852. Portræter af Consul C. Hage og Kone. (800 Rd. Tilhører Consul A. Hage.)

63. — Portræt af Conferentsraad H. C. Ørsted. (500 Rd. Tilhører Kaptain, Brygger Jacobsen.)

64. — En Albanerinde i Carnevalet. (300 Rd. Tilhørt Professor Eschricht, solgt ved Auktion 1879 til Grosserer E. le Maire for 2,400 Kr.)

65. 1852. Politiske Kandestøber, Collegium politicum. (General-Consul Pontoppidan i Hamburg, foræret til Galleriet i Hamburg.)

66. — En Smed i sit Værksted i Rom. (100 Rd. Boghandler C. A. Reitzel. Boghandler Th. Reitzel.)

s. 138

67. 1852. En Præst møder et Par Piger, der gaae til Dans. (80 Rd. Boghandler C. A. Reitzel, solgt ved Auktion 1853 til Grosserer E. le Maire.

68. — Portræt.

69. — do. af Historiemaler Constantin Hansen, (Tilhører Grosserer Wanscher.)

70. 1853. Til Leksand Kirke kommer Dalfolket i dets Baade til Søndagsgudstjenesten. (2,ooo Rd. Kgl. Malerisamling.)

71. — En Scene fra Dalarne (Orsa Sogn). (200 Rd. Tilhører Dr. phil, C. M. Poulsen.)

72. — Det døde Æsel. (Tilhører 0. S. Grev DanneskjoldSamsøe. 150 Rd.)

73. 1854. En Improvisator. (200 Rd. Grosserer F. T. Kastrup.)

74. — Portræt.

75. 1855. Venetianske Piger i en Kirke.

76. — Tre Hoveder fra Venedig (3Billeder). (1,000 Rd. Kammerherreinde Neergaard)

77. — Portræt.

78. — Scene fra Ischia. (200 Rd. Tilhører Grosserer Jacobsen.)

79. — Don Quixotes første Tilbagetog.

80. — Paa Lagunerne.

81. 1856. Portræt

82. — Portræt.

83. — Fra Ischia.

84. — Fra Olevano. (Tilhører Murmester Frohne.)

85. — Fra Venedig. (200 Rd. Tilhørt Baronesse Stampe, solgt for 1,600 Kr.)

86. — Christus i Emaus. Alterbillede i Faaborg Kirke. (1,300 Rd.)

87. 1857. Billede af Hverdagslivet. (Kgl. Maierisamling.)

88. — En Færgescene paa den store Kanal i Venedig. I Baggrunden Kirken St. Maria della salute.

89. — En gammel Fisker. Venedig.

90. — Romerske Bønderfolk, der paa Vejen bede til Madonna for deres Barn.

91. 1858. Portræt af Pastor E. C. Tryde. (400 Rd.)

92. — Aften paa Ischia. (Tilhørt Advokat Brock, solgt paa Auktion l879 til Etatsraad M. Melchior for 1,280 Kr.)

93. — Hjemkomsten. Rom.

94 1859. Portræt af Skuespillerinde Fru J. L. Hejberg (800 Rd.)

s. 139

95. 1859. Det lykkelige Skibbrud, 5te Akt. (700 Rd. Advokat G, Brock, solgt ved Auktion 1879 til Brygger C. Jacob sen for 4,010 Kr.)

96. — Politiske Kandestøber, 4de Akt. 9de Scene. (Raadsherinde-Visit). (Dr. E. Hornemann.)

97. — En Negerpige med 2 Børn. (Tilhører Consul o. Marstrand.)

98. — Fra Ischia.

99. 1860. Don Quixotes anden Hjemkomst. (400 Rd. Grosserer R. Puggaard?)

100. — En Vinhøstscene i Andeel. (100 Rd. Italien, Munkene faae deres Etatsraad Krieger.)

101. — En Kirke i Olevano.

102. — Portræt af Konferentsraad B. S. Ingemann. (Tilhører Sorø Akademi.)

103. — Portræt af Konferentsraad Schiønning. (300 Rd. Viborg Overret.)

104. 1861. Don Quixotes Hjemfart fra sit andet Tog. (Tilhører C. Marstrand.)

105. — Portræt af Orla Lehmann.

106. Bønder fra Dalarne, Orsa Sogn, der kjøre til Kirke. (200 Rd. Tilhører Fru Hage.)

107. — Portræt af Ernst Meyer.

108. — Chr. IV. paa Tre-Vandfarvetegninger til Decofoldigheden. rationen af Roeskilde Dom-

109. — Chr. IV. dømmer Rosenkrantz. kirke. (Chr. IV.’s Kapel). De architektoniske Omgivel

110. — Christi Opstandelse. ser komponerede af Heinr. Hansen. (Solgt ved Auktion 1875

111. — Væggen ind til Kirken. til Grosserer H. Hirscsprung for 500 Rd.)

112. 1862. En ung Moder, der kysser sin Skriftefader paa Haanden. Romersk.

113. — En ung Pige løber ud fra sit Huus til Carnevalet paa Corsoen.

114. — Fra Ischia. En Samtale.

115. — Et Italiensk Fængselsvindue. (T. Marstrand.)

116. — Portræt af Konstantin Hansen. (500 Rd. Kgl. Maleri- samling.)

117. 1863. Portræt af Biskop N. F. S. Grundtvig i sit Studerekammer. (500 Rd. Fru Grundtvig.)

118. 1864. Barselstuen (4de Akt, 4de Scene). (Tilhørt vinh Sandberg, solgt ved Auktion til Grosserer M. C. Grøn.)

s. 140

119. 1864. Portræt af Grosserer I. Bing. (200 Rd.)

120. 1865. Portræt.

121. — Peer Degn synger. Erasmus Montanus lste Act, 4de Scene. (300 Ed., vundet i Tombola af kjøbmand Aaris i Sorø. Tilhører Læge S. Trier.

122. — Wessel Og Guldberg. (200 Ed. Orla Lehmann — Dr. phil. Rode.)

123. — Arendses sidste Besøg hos Ewald. (200 Rd.) (Orla Lehmann. —Dr. phil. G. Rode.) —

124. — Holberg møder Jean de France og Jacob v. Thyboe. (200 Rd.) (Orla Lehmann. — Dr. phil. Rode.)

125. 1866. Holberg i Kaffeselskab. (Ep. 99). (Tilhører Geheimeetatsraad Fenger.

126. 1867. Portræt af Professor N. V. Gade. — (v. Marstrands Arvinger.)

127. — En Aften paa Ischia. (200 Rd., vundet i Tombola af Etatsraad 0. B. Suhr.)

128. — En Pige gaaer til Karneval i Rom. (370 Rd. Tilhører Murmester Frohne.)

129. — Scene af Erasmus Montanus.

130. — Tre Pennetegninger samt fotolithografiske Facsimiler af disse, udførte af Budtz-Müller & Co.

131. 1868. Portræt af Højesteretsadvokat G. Brock. (500 Rd.)

132. — Portræt af Billedhugger, Professor N. V. Bissen. (200 Rd.)

133. — Portræt.

134. Portræt af Stud. med. Orla Lehmann.

135. 1869. Parablen »Den store Nadvere«. Luc. Ev. Kap. 14. V. 16 — 34. (3,000 Rd. Kgl. Malerisamling.)

136. — Politiske Kandestøber (Collegium politicum). (Kjøbt af Kunstforeningen i Christiania, ejes nu af Grosserer H. Hirschsprung.)

137. — Et Ungt Ægtepar. (200 Rd. Tilhører Etatsraad Meldahl. Fred. Y. og Dronning Louise efter Ch. Biehl.)

138. — Portræt af Professor N. Høyen. (500 Rd. Gave af hans Venner. Af hans Enke skjænket til den kgl. Malerisamling.)

139. — Portræt af Etatsraad, Professor C. Hansen. Udstillings-Komi teen.

140. 1869. Hjemfart. Rom i Oktober. (.300 Rd., vundet i Tombola af Particulier Christensen.