Danmarks Breve

Min Afsked som Valgmenighedspræst paa Mors, belyst navnlig ved tjenstlige Breve

Brevudgiver:
Rasmus Lund, 1827-1889
Udgivelsessted:
Kolding.

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1879-09-10)
Forbindelsen mellem Konfirmationen og den første Altergang samt Udeladelsen af særligt Skriftemaal for de konfirmerede unge. 1879, d. 10. September , fra Provst Cederfeld de Simonsen til Lund : „Kjære Hr. Pastor Lund! „Da det er blevet mig meddelt, a

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1879-09-23)
1879, d. 23. September , fra Provsten til Lund : „Under 10. d. M. tilskrev jeg Deres Velærværdighed et Brev af følgende Indhold: (se Brevet oven for) „Da der nu er hengaaet over en Uge, siden jeg afsendte dette Brev, og jeg endnu ikke har erholdt Svar paa m

BREV TIL: de Simonsen, Carl Cederfeld; FRA: Lund, Rasmus; (1879-09-26)
1879, d. 26. September , fra Lund til Provsten : „Kjære Hr. Provst! „For at De ikke vedblivende skal tro, at Deres Breve til mig bortkommer, vil jeg meddele Dem, at jeg har modtaget dem begge, og at den af Dem begjærede Oplysning selvfølgelig saare beredvilligt skal

BREV TIL: de Simonsen, Carl Cederfeld; FRA: Lund, Rasmus; (1879-10-09)
1879, d. 9. Oktober , fra Lund til Provsten : „Kjære Hr. Provst! „Som Svar paa Deres Spørgsmaal, hvorvidt jeg har modtaget de unge ved Nadverbordet samme Dag, som de har vedkjendt sig deres Daabs Pagt i Menighedens Forsamling — Søndagen efter Paaske — skal jeg først

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1879-10-23)
1879, d. 23. Oktober , fra Provsten til Lund : „Kjære Hr. Pastor Lund! „Under den 9. d. M. har De — som Svar paa mit Spørgsmaal, hvorvidt De ved sidste Foraarskonfirmation har taget Deres Konfirmander til Alters paa selve Konfirmationsdagen — meddelt, at De i de to s

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1880-02-13)
1880, d. 13. Februar , fra Provsten til Lund (som Efterskrift til en Skrivelse fra Biskoppen angaaende en af Lund søgt Aldersdispensation for 2 Konfirmander): „I det jeg meddeler Deres Velærværdighed foranstaaende, være det mig tilladt at berøre en Sag, som tidligere har være

BREV TIL: de Simonsen, Carl Cederfeld; FRA: Lund, Rasmus; (1880-03-01)
1880, d. 1. Marts , fra Lund til Provsten : „Hr. Provst Cederfeld de Simonsen „De har til en Meddelelse til mig af 13. dennes føjet en Efterskrift om vor Brevveksling angaaende de unges Konfirmation og første Altergang. Den har givet Anledning til dette Brev. Det kun

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1880-03-08)
1880, d. 8. Marts , fra Provsten til Lund : „Som Svar paa min Anmodning til Dem af 13. f. M. om at tilstille mig en Erklæring om, at De herefter ikke uden særlig Bevilling fra Kirke- og Undervisningsministeriet vil tage Deres Konfirmander til Alters paa nogen anden Dag end den

BREV TIL: de Simonsen, Carl Cederfeld; FRA: Lund, Rasmus; (1880-03-13)
1880, d. 13. Marts , fra Lund til Provsten : „Kjære Hr. Provst! „Et Brev til Biskoppen i Anledning af Konfirmations- og Altergangsspørgsmaalet vil, om alt gaar vel, komme Dem til Hænde i Morgen eller paa Mandag. Havde jeg været rigtig rask i Dag, havde jeg meddelt De

BREV TIL: de Simonsen, Carl Cederfeld; FRA: Lund, Rasmus; (1880-03-16)
1879, d. 16. Marts , fra Lund til Provsten : „Kjære Hr. Provst! „Jeg skal meddele Dem, at jeg i dette Øjeblik rejser til Aalborg for at bringe Biskoppen et Brev i Konfirmations-Sagen og om muligt tale med ham derom.“

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1880-03-13)
1880, d. 13. Marts , fra Lund til Biskoppen : „Højærværdige Hr. Biskop Lind! „Da jeg véd, at Deres Højærværdighed er bekjendt med den Brevveksling, der har fundet Sted mellem Hr. Provst Cederfeld de Simonsen og mig angaaende Konfirmationen og de unges første Altergan

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1880-03-19)
1880, d. 19. Marts , fra Provsten til Lund : „Biskoppen har under 17. dennes tilskrevet mig følgende: „ „Hoslagt fremsendes en mig i Gaar af Valgmenighedspræsten, Pastor R. Lund, Øster Jølby. overleveret Skrivelse af 13. d. M. angaaende Konfirmationen og den i Forbin

BREV TIL: de Simonsen, Carl Cederfeld; FRA: Lund, Rasmus; (1880-03-26)
1880, d. 26. Marts , fra Lund til Provsten : „Højærværdige Hr. Provst Cederfeld de Simonsen! „Som Svar paa de mig den 19. dennes tilstillede Spørgsmaal fra Bispeembedet, skal jeg oplyse: Af Konfirmander, der har Hjem over 2 Mil fra Ansgarskirken og dennes Præstegaard

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1880-03-31)
1880, d. 31. Marts , fra Provsten til Lund : „I det jeg herved erkjender Modtagelsen af Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af 26. d. M., i hvilken De behageligst har meddelt mig de af Biskoppen i hans Skrivelse af 17. dennes ønskede Oplysninger, Deres Konfirmander bet

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1880-10-16)
1880, d. 16. Oktober , fra Provsten til Lund : „Biskoppen har under 14. dennes kommuniceret mig Kirkeministeriets Skrivelse til ham af 12. d. M., saalydende: „ „Med behagelig Skrivelse af 28. Juni d. A. har Deres Højærværdighed forelagt Ministeriet en Sag, hvorefter

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1881-03-22)
Forhandlingen om Ændring i Ministeriets Bestemmelse om Forbindelsen mellem Konfirmation og Altergang. 1879, d. 22. Marts , fra Lund og Menighedsraadet til Biskoppen : „Højærværdige Hr. Biskop Lind! „Vi andrage herved ærbødigst paa Valgmenighedens Veg

BREV TIL: ukendt FRA: Lund, Rasmus; (1881-10-21)
1881, d. 21. Oktober , fra Lund og Menighedsraadet til Ministeriet : „Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet! „Ministeriet har under 12. Oktober f. A. meddelt mig, at det beklager meget, at jeg uden forud indhentet Tilladelse har taget de af mig konfirmer

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: Lind, Peter Engel; (1881-11-14)
1881, d. 14. November , fra Biskoppen gjennem Provsten til Lund : „Førend jeg til Ministeriet indsender Valgmenighedens af Deres Højærværdigheds Erklæring af 8. November ledsagede Andragende af 21. f. M., maa jeg bede Dem forskaffe mig Svar fra Pastor Lund paa følgende Spørgsm

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1882-01-16)
1882, d. 16. Januar , fra Provsten til Lund : „I Henhold til Biskoppens Skrivelse til mig af 12. ds. tillader jeg mig herved at erindre Deres Velærværdighed om, at De endnu ikke har besvaret den Skrivelse, som han i Novemoer Maaned f. A. lod Dem tilstille ved mig i Anledning a

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-01-23)
1882, d. 23. Januar , fra Lund til Biskoppen : Højærværdige Hr. Biskop Lind! „I Anledning af Deres Højærværdigheds mig gjennem Provsten tilstillede Forlangende om nærmere Oplysninger, forinden De til Ministeriet fremsender Valgmenighedens Andragende af 21. Oktober f.

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1882-03-02)
1882, d. 2. Marts , fra Provsten til Lund : „Biskoppen har under 1. dennes tilstillet mig følgende Resolution fra Kirkeministeriet af 27. f. M.: „ „Efter at Ministeriet i Skrivelse af 12. Oktober 1880 til Deres Højærværdighed blandt andet havde anmodet Dem om at tilk

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-04-05)
Skriftemaalet 1882, d. 5. April , fra Lund til Biskoppen : „Højærværdige Hr. Biskop Lind! „I de Oplysninger, jeg efter Deres Højærværdigheds Begjæring meddelte Dem angaaende en Henstilling her fra til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-06-06)
Dermed fulgte et mere privat Brev fra Lund til Biskoppen af 6. Juni 1882 : „Naar jeg i Dag tilstiller Deres Højærværdighed hosfølgende Meddelelse, da er det ikke nærmest for at mælde Dem, hvad De dog ad anden Vej har faaet at vide ; men først for at De skal se, at det hele T

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: Lind, Peter Engel; (1882-06-12)
1882, d. 12. Juni , fra Biskoppen til Lund : „Jeg har i Dag modtaget to Skrivelser fra Dem, en dateret 5. April, den anden 10. Juni. Havde De afsendt den første Skrivelse i rette Tid, vilde De ikke have modtaget mit Brev fra Vrensted i forrige Maaned. „Hvad den Sag a

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-07-19)
1881, d. 19. Juli , fra Lund til Biskoppen (Brudstykke af et privat Brev om Skriftemaalet): „Om det saakaldte Skriftemaal har jeg i sin Tid skrevet til Dem, at det har været mit personlige Ønske, at den hidtil brugelige Form maatte opretholdes, indtil den kunde afløses af en

BREV TIL: Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, ; FRA: Mors Sogn valgmenighed, ; (1882-08-10)
1881, d. 10. Avgust , fra 23 Menighedsmedlemmer i Thy til Ministeriet : „Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet! „Undertegnede, som have sluttet os til Valgmenigheden paa Mors ved at løse Sognebaand til Pastor R. Lund i Øster Jølby, ansøge herved det høje

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1882-08-18)
1880, d. 18. Avgust , fra Provsten til Lund : „Samtidig med Fremsendelsen af hoslagte Andragende, som herved tilstilles Deres Velærværdighed til Gjennemsyn, har Biskoppen under 16. d. M, tilskrevet mig som følger: „ „Hoslagt tilstilles Deres Højærværdighed et Andrage

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-09-07)
1882, d. 7. September , fra Lund til Biskoppen : „Hermed sendes et Andragende, hvorom Erklæring af mig er begjæret, fra 23 Medlemmer af Valgmenigheden, for største Del Familiefædre i Thy, der gaar ud paa, at jeg, med mine foresattes Billigelse, maatte indlede Altergangen saale

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: Bech, Svend Cedergreen; (1882-11-08)
1882, d. 8. November , fra Provsten til Lund : „Fra Biskoppen har jeg i Dag modtaget følgende Skrivelse af 6. d. M.: „„I Anledning af det med Deres Højærværdigheds Betænkning af 25. Oktober d. A. modtagne Andragende fra 23 Menighedsmedlemmer i Thy, der have løst Sogn

BREV TIL: Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, ; FRA: Kristensen, Jens Støvring; Smidt, P.P.; (1882-11-19)
1882, d. 19. November , fra de 23 Andragere ved P. P. Smidt og Jens Støvring Kristensen til Ministeriet : „I Anledning af, at det høje Ministerium har forlangt en nærmere Begrundelse af et Andragende fra 23 Menighedsmedlemmer i Thy, som have løst Sognebaand til Valgmenighedspr

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-12-15)
1882, d. 15. Desember , fra Lund til Biskoppen : „Hermed fremsendes den forlangte nærmere Begrundelse fra de 23 Medlemmer af Valgmenigheden i Thy, der har begjæret, at Menigheden med Myndighedernes Billigelse maatte været frit stillet til den saakaldte Absolution som Indlednin

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1882-12-25)
1882, d. 25. Desember , fra Provsten til Lund : „Biskoppen har under 23. d. M. tilskrevet mig som følger: „„Deres Højærværdighed har under 20. Desember d. A. med Deres Betænkning tilstillet mig en Erklæring fra de 23 Medlemmer af Valgmenigheden, der begjærer at gaa til Alters

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1883-01-22)
1883, d. 22. Januar , fra Lund til Biskoppen : „Uagtet jeg ved at fremstille for Deres Højærværdighed den Maade, hvorpaa jeg har indledet Nadveren, mente at have gjort det tilstrækkeligt klart, at det, der havde vakt Betænkelighed hos en Del af Menighedens Medlemmer, kun var d

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1881-09-27)
Altergang for Børn under den sædvanlige Alder. 1881, d. 27. September , fra Lund til Biskoppen : „Jeg skal tillade mig at meddele Deres Højærværdighed, at jeg har givet en lille Pige her af Menighedskredsen Nadveren, uagtet hun først gaar i sit niende Aar. Og

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-01-17)
1882, d. 17. Januar , fra Lund til Biskoppen : „Der er atter her i Valgmenighedskredsen et Barn, en Dreng paa 11 Aar, der saa bestemt ønsker med sine Forældre at delagtiggjøres i den hellige Nadvere, at jeg mener, det vil ikke kunne forsvares at afslaa hans Begjæring. Da Barne

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: Lind, Peter Engel; (1882-01-28)
1882, d. 28. Januar , fra Biskoppen til Lund : „Deres Brev af 17. Januar modtog jeg først i Gaar. Hvad Indholdet angaar, at De taler om at tage et Barn paa 11 Aar, der ikke er sygt, til Alters, da kan De vel vide, hvad jeg maa sige dertil. Mit Svar er, at jeg ikke er bemyndige

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-03-27)
1882, d. 27. Marts , fra Lund til Biskoppen : „Det er min Skyldighed at meddele Deres Højærværdighed, at jeg i Ansgarskirken her paa Morsø har givet den tolv Aars Dreng Nadveren, om hvem jeg tidligere har skrevet til Dem (Gaardejer Jakob Justesens Søn Jakob fra Lildal i Hanher

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: Lind, Peter Engel; (1882-04-01)
1882, d. 1. April , fra Biskoppen gjennem Provsten med en Efterskrift fra ham til Lund : „„Af et Brev fra Pastor Lund af 27. d. M., hvoraf jeg véd, at De har faaet en Afskrift, har jeg med Bedrøvelse erfaret, at han har taget den tolv Aars Dreng til Alters, om hvem han allered

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-05-06)
1882, d. 6. Maj , fra Lund til Biskoppen : „Hermed sendes den af Deres Højærværdighed begjærede Daabsattest for Gaardejer Jakob Justesens Søn Jakob, der har modtaget Nadveren i Ansgarskirken. Hvorvidt der i Valgmenighedskredsen findes andre ukonfirmerede Børn, der vil henvende

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1882-06-09)
1882, d. 9. Juni , fra Provsten til Lund (Ministeriets Kjendelse) : „Under 3. d. M. har jeg fra Bispekontoret modtaget følgende Skrivelse fra Kirkeministeriet til Biskoppen af 2. ds: „„I behagelig Skrivelse af 3. f. M. har Deres Højærværdighed indberettet, at Valgme

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1882-06-30)
1882, d. 30. Juni , fra Provsten til Lund : „Fra Biskoppen har jeg i Dag modtaget nedenstaaende Skrivelse af 28. d. M. : „„Under 3. d. M. meddelse jeg Deres Højærværdighed, at Kirkeministeriet havde resolveret, at Pastor Lund skulde enten betale 100 Kr. eller, hvis h

BREV TIL: de Simonsen, Carl Cederfeld; FRA: Lund, Rasmus; (1882-07-11)
1882, d. 11. Juli , fra Lund til Provsten : „Jeg skal meddele Deres Højærværdighed, at jeg i Løbet af næste Uge mellem den 16. og 22. ds. vil kunne give Dem endeligt Svar paa, hvorvidt jeg vil indbetale den Bøde paa 100 Kr., som Kirkeministeriet har ikjendt mig. Skulde en saad

BREV TIL: Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, ; FRA: Lund, Rasmus; (1882-07-22)
1882, d. 22. Juli , fra Lund til Ministeriet for Kirkeog Undervisningsvæsenet : „Det høje Ministerium har den 2. Juni d. A. tilkjendegivet mig dets Misbilligelse af den begaaede Overtrædelse af Lovgivningen og forelagt mig Valget mellem at erlægge en Bøde paa 100 Kr. til Stats

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1882-08-17)
1882, d. 17. Avgust , fra Provsten til Lund : „Fra Biskoppen har jeg under 16. d. M. erholdt Meddelelse om, at Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 15. dennes har tilskrevet ham som følger: „„Med behagelig Skrivelse af 26. f. M. har Deres Højærværdigh

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-10-28)
Et Pigebarns Altergang, der havde fyldt 13 ½ Aar. 1882, d. 28. Oktober , fra Lund til Biskoppen : „I min Erklæring til Ministeriet i Anledning af den Bøde, det havde ikjendt mig efter tolv Aars Drengens Altergang, udtalte jeg, som Deres Højærværdighed vil mind

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1882-11-02)
1882, d. 2. November , fra Provsten til Lund : „Fra Biskoppen har jeg i Dag modtaget følgende Skrivelse, dateret 1. November d. A.: „„Herved anmodes Deres Højærværdighed om at tilkjendegive Pastor Lund, at jeg ikke er bemyndiget til at tillade, at han meddeler det i

BREV TIL: Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, ; FRA: Lund, Rasmus; (1882-11-14)
1882, d. 14. November , fra Lund til Ministeriet : „Jeg har den 28. f. M. mældt hans Højærværdighed Biskoppen, at et Pigebarn i Valgmenigheden, der d. 16. Februar d. A. fyldte 13 Aar, med sine Forældres fulde Bifald har bedet mig om, at maatte gaa til Alters sammen med disse,

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: ukendt (1882-11-uu)
1882, November , fra Provstiet til Lund : „Til Morsø Herreders Provsti er der i Dag indløbet følgende af 2 Bilag — Deres Skrivelse til Ministeriet og en Daabsattest — ledsagede Skrivelse fra Biskoppen: „,,I Anledning af vedlagte mig direkte tilstillede Brev fra Valgm

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Lund, Rasmus; (1882-11-uu)
1882, November , fra Lund til Biskoppen : „I Anledning af det mig gjennem Provstiet gjorte Spørgsmaal om Pigebarnet Else Østergaards Altergang skal jeg oplyse, at denne selvfølgelig ikke havde fundet Sted, da jeg afsendte Skrivelsen derom til Ministeriet til Biskoppen ; men at

BREV TIL: Lund, Rasmus; FRA: de Simonsen, Carl Cederfeld; (1883-01-28)
Anerkjendelsens Tilbagetagelse. 1883, d. 28. Januar , fra Provsten til Lund : „Biskoppen har under 26. d. M. tilstillet mig Afskrift af Kirkeministeriets Skrirelse til ham af 23. ds., saalydende: „„Af den i Deres Højærværdigheds Skrivelse af 1. Desem

BREV TIL: Mors Sogn valgmenighed, ; FRA: Lind, Peter Engel; (1883-01-26)
1882, d. 26. Januar , fra Biskoppen til Menighedens Medlemmer : „I Følge Skrivelse fra Kirkeministeriet af 23. d. M. har Hr. R. Lund mistet den kongelige Stadfæstelse af hans Stilling som Præst for Valgmenigheden i Øster Jølby med flere Sogne paa Morsø og i Thy. „Gru

Tekst efter brevene