Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1880-02-13)

1880, d. 13. Februar, fra Provsten til Lund (som Efterskrift til en Skrivelse fra Biskoppen angaaende en af Lund søgt Aldersdispensation for 2 Konfirmander):

„I det jeg meddeler Deres Velærværdighed foranstaaende, være det mig tilladt at berøre en Sag, som tidligere har været paa Omtale mellem os, og som nu atter er rundet mig i Hu, da jeg modtog Deres Skrivelse angaaende fornævnte to Piger, som forberedes til Konfirmation af Dem. Jeg tænker paa vor Korrespondance angaaende Konfirmandernes Altergang, som fra Deres Side i Grunden er forbleven uden Afslutning. Thi vel har jeg ikke ligefrem forlangt Svar paa min Skrivelse til Dem af 30. Oktober f A., i hvilken jeg udførligt udviklede, hvorfor det ikke kunde anses for tilstedeligt i Følge den bestaaende kirkelige Lovgivning at tage Konfirmanderne til Alters paa selve deres Konfirmationsdag; men i det jeg sluttede mine Bemærkninger angaaende den omkvæstionerede Sag med at udtale paa den ene Side det Haab, at De i al Venlighed vilde optage, hvad jeg angaaende samme havde nedskrevet, og paa den anden Side min Forventning om, at De for Fremtiden kun efter forudgaaende Ansøgning til Kirke- og Undervisningsministeriet vilde afholde Konfirmation og Altergang for den af Dem forberedte Ungdom paa anden Maade end foreskrevet i Konfirmationsritualet og sammes Appendiks, mente jeg dog at have givet indirekte til Kjende, at jeg i det mindste ønskede en Erklæring fra Dem om, at De herefter ikke uden særskilt Bevilling vilde tage Deres Konfirmander til Alters paa nogen anden Dag end den i Lovgivningen paabudne. Da jeg endnu ikke har modtaget nogen saadan Erklæring, tør jeg maaske herved udbede mig, at den i Løbet af indeværende Maaned maa blive mig tilstillet.“