Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Cederfeld de Simonsen FRA: Rasmus Lund (1880-03-26)

1880, d. 26. Marts, fra Lund til Provsten:

„Højærværdige Hr. Provst Cederfeld de Simonsen!

„Som Svar paa de mig den 19. dennes tilstillede Spørgsmaal fra Bispeembedet, skal jeg oplyse: Af Konfirmander, der har Hjem over 2 Mil fra Ansgarskirken og dennes Præstegaard, har jeg i Grjennemsnit af alle de 9 Aar, jeg har modtaget Børn til Konfirmationsforberedelse her i Valgmenigheden, haft mellem 4 og 5; i Gjennemsnit af de sidste 3 Aar, som det formentlig her særligt drejer sig om, mellem 7 og 8. I denne Vinter har jeg haft 12, omtrent Tredjedelen af det samlede Antal; af disse Børn har flere over 10 Mil til Kirken.

„Disse unge har med en ikke lille Opoffrelse paa begge Sider stadigt af Forældre eller Værger været sendte til Mors og er bleven modtagne af Menighedens Medlemmer her, der bo Kirke og Præstegaard nogenlunde nær. Og de har paa den Maade deltaget i Forberedelsen hele Tiden fra November til Paaske to Grange om Ugen sammen med Konfirmanderne her fra Øen.

„Enkelte Aar og saaledes i Vinter, da jeg har haft mange — navnlig ogsaa Smaakaarsfolks Børn — fra Thy, har jeg for at lette dem Byrden taget over og samlet disse Børn en Gang ugentlig indtil Jul i dertil indrømmede Lokaler i Nærheden af deres Hjem. Efter Nytaar er de saa komne til Mors og har taget Del i den samlede Forberedelse. “