Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Peter Engel Lind (1881-11-14)

1881, d. 14. November, fra Biskoppen gjennem Provsten til Lund:

„Førend jeg til Ministeriet indsender Valgmenighedens af Deres Højærværdigheds Erklæring af 8. November ledsagede Andragende af 21. f. M., maa jeg bede Dem forskaffe mig Svar fra Pastor Lund paa følgende Spørgsmaal:

„1. Den af Valgmenigheden nævnte Fremgangsmaade med at tage de konfirmerede til Alters, siges der i Andragendet, har været paabudt i Sønderjylland og længe været brugt uanfægtet flere Steder i Kongeriget. Jeg ønsker at vide, om der ved „Fremgangsmaade“ menes den hele Fremgangsmaade, navnlig om der ogsaa menes at tage Konfirmanderne til Alters uden Skriftemaal og Tilsigelse af Syndernes Forladelse under Haandspaalæggelse? Jeg antager, at dette Spørgsmaal besvares med Nej; men da maa Pastor Lund vide, at denne Mangel ved „Fremgangsmaaden“ er Hovedsagen, og at det navnlig er ved at have undladt Skriftemaal og Absolution og indføre en ny Art af Altergang, at han har forbrudt sig mod de kirkelige Forskrifter.

„2. Fremdeles siges der, at efter egen Overvejelse og af egen Drift var Forsikringen om Syndernes Forladelse tilknyttet, førend Sagen forelaa Ministeriet. Jeg ønsker at vide Tiden, naar — om f. Eks. 1879 eller 1880 — det begyndte at ske, og Formen, hvorunder det skete. Denne Form ønskes fuldstændig meddelt.

„3. Der siges endvidere i Andragendet, at den Udsigt, der var Valgmenigheden givet til at forene de unges Konfirmation og første Altergang paa én Dag, dog med en Times Mellemrum, har man ikke turdet benytte. Næst at bemærke, at det var mere end en Udsigt, at det i Virkeligheden var en Tilladelse, der blev givet, skal jeg udtale min Beklagelse over, at man ikke har villet benytte og ved Brugen prøve den givne Tilladelse; men her spørger jeg da, om der i Aar har været Konfirmation i Ansgarskirken og hvilken Fremgangsmaade man i saa Fald har brugt, om man har fulgt Kirkens Forskrifter eller sin egen Skik.

„Endelig maa jeg opfordre Pastor Lund til at meddele mig hvorledes, med hvilke indledende Ord, med hvilken Salme eller Salmer han, dersom Ministeriet skulde være villig til at tage Bestemmelsen om en Times Mellemrum tilbage, tænker at gjøre Overgangen fra Konfirmations-Handlingens Slutning til s. 20 Skriftemaalet og Absolutionen, samt hvor lang Tid han finder det nødvendigt at anvende til Overhøringen før Konfirmationen; og beder jeg derhos Deres Højærværdighed erindre Pastor Lund om, at de hellige Handlinger i Folkekirken maa i det væsentlige nødvendigvis foretages paa samme Maade.

2*

„Deres Højærværdighed bedes at sende mig Lunds Svar, saa snart De har modtaget det, dog med de Bemærkninger, hvortil Dә maatte finde Anledning. “