Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (1882-08-10)

1881, d. 10. Avgust, fra 23 Menighedsmedlemmer i Thy til Ministeriet:

„Til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet!

„Undertegnede, som have sluttet os til Valgmenigheden paa Mors ved at løse Sognebaand til Pastor R. Lund i Øster Jølby, ansøge herved det høje Ministerium om Tilladelse tll at nyde Nadveren uden i Forvejen at modtage den i Folkekirken brugelige Tilsigelse af Syndernes Forladelse.

„Vi kunne nemlig ikke med god Samvittighed modtage den nævnte Tilsigelse og ere overbeviste om at være i vor gode kristelige Ret til at forbigaa den. og vi har i Forstaaelse med vor Præst, R. Lund, i Løbet af det sidste Fjerdingaar nydt Nadveren paa denne Maade ved Pastor Lunds Gudstjeneste i de to Kirker i Thy, Tilsted og Thorsted, som med vedkommende Sognepræsters Minde har været os overladte til denne Brug. Nu have imidlertid Sognepræsterne ment, i Følge deres Embedsstilling, at maatte formene os Brugen af Kirkerne paa Grund af, at Nadveren er bleven holdt paa den anførte Maade.

„Det er vort inderlige Ønske at bevare den Forbindelse, hvori vi hidtil gjennem Folkekirken have staaet med den øvrige danske Menighed, og da vi paa den anden Side for vor Samvittigheds Skyld maa hævde vor kristelige Ret til at deltage i Nadveren uden først at modtage den brugelige Tilsigelse af Syndsforladelsen, ansøge vi det høje Ministerium om at give os den ønskede Tilladelse.“