Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1882-08-18)

1880, d. 18. Avgust, fra Provsten til Lund:

„Samtidig med Fremsendelsen af hoslagte Andragende, som herved tilstilles Deres Velærværdighed til Gjennemsyn, har Biskoppen under 16. d. M, tilskrevet mig som følger:

„ „Hoslagt tilstilles Deres Højærværdighed et Andragende fra 23 i Thy bosatte Medlemmer af Valgmenigheden paa Mors, hvori begjæres Tilladelse hos Kirkeministeriet til at nyde Nadveren uden i Forvejen at modtage den i Folkekirken brugelige Tilsigelse af Syndernes Forladelse, — i det jeg maa anmode Dem om desangaaende at ville indhente og tilstille mig en Erklæring fra Pastor Lund i Øster Jølby. — I denne Erklæring, der skal afgives til Ministeriet, maa Pastor Lund forklare sig om sin Stilling til Sagen, og derhos oplyse, om det kun er Tilsigelsen af Syndsforladelse under Haandspaalæggelse, eller s. 32 om det er enhver Tilsigelse af Syndernes Forladelse, de 23 Medlemmer af Valgmenigheden forlange sig fritagne for, forinden de gaa til Alters. Denne Erklæring og Andragendet samt de Bemærkninger, Deres Højærværdighed maatte finde Dem foranlediget til, venter jeg mig tilsendt snarest muligt.“

„I det jeg meddeler Deres Velærværdighed dette, samt tilstiller Dem det ovenomtalte Andragende til Erklæring, tør jeg maaske ligeledes — i Anledning af, at ogsaa min Erklæring forlanges — bede Dem meddele mig, hvorvidt Andragerne ogsaa ønske sig fritagne for at høre Skriftetalen, forinden de gaa til Alters, selv om det tilstedes dem at blive fritagne for den i vor Kirke brugelige Absolutionsskik.“