Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Svend Cedergreen Bech (1882-11-08)

1882, d. 8. November, fra Provsten til Lund:

„Fra Biskoppen har jeg i Dag modtaget følgende Skrivelse af 6. d. M.:

„„I Anledning af det med Deres Højærværdigheds Betænkning af 25. Oktober d. A. modtagne Andragende fra 23 Menighedsmedlemmer i Thy, der have løst Sognebaand til Valgmenighedspræst Lund i Øster Jølby, har Kirkeministeriet under 4. d. M. tilskrevet mig, at Ministeriet, forinden videre foretages med Hensyn til denne Sag, ønsker gjennem Pastor Lund tilvejebragt de paagjældendes nærmere Begrundelse af Aarsagen til deres Begjæring om ved Nadverens Nydelse at fritages for i Forvejen at modtage den i Folkekirken brugelige Tilsigelse af Syndernes Forladelse, om hvilken de alene have anført, at de ikke med god Samvittighed kunne modtage den, og at de ere i deres gode kristelige Ret til at forbigaa den.

„„Den saaledes forlangte Erklæring bedes altsaa indsendt her til med Deres Højærværdigheds og Pastor Lunds nærmere Ytringer.“

„I Henhold hertil tør jeg altsaa udbede mig Deres Velærværdigheds Erklæring samtidig med Modtagelsen af den af Ministeriet forlangte Meddelelse om, hvorfor Andragerne s. 34 føle sig besværede i deres Samvittighed ved at modtage den kirkelige Absolution, forinden de nyde Nadveren.“

3