Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jens Støvring Kristensen (1882-11-19)

1882, d. 19. November, fra de 23 Andragere ved P. P. Smidt og Jens Støvring Kristensen til Ministeriet:

„I Anledning af, at det høje Ministerium har forlangt en nærmere Begrundelse af et Andragende fra 23 Menighedsmedlemmer i Thy, som have løst Sognebaand til Valgmenighedspræst Lund i Øster Jølby, om at fritages for den i Folkekirken ved Nadverens Nydelse brugelige Tilsigelse af Syndsforladelsen, skulle vi paa samtlige Ansøgeres Vegne anføre følgende: Da Vorherre Jesus i sin Menighed ikke har sat andet Vilkaar for Adgangen til sit Nadverbord end Tilsigelsen af Daabens Naade og Vilkaar, og da Syndernes Forladelse tilsiges én Grang for alle ved Daaben, kunne vi hverken anerkjende nogen yderligere Tilsigelse af Syndsforladelsen eller Berettigelsen til at opstille en saadan som Betingelse for at stædes til Nadverbordet. Vi mene derfor at have gyldig Grund til at hævde vor kristelige Ret til at fritages for den nævnte Tilsigelse, og kunne kun ved en saadan Fritagelse tilfredsstille vor Samvittigheds Krav.

„Da vi imidlertid ikke ønske at afbryde vor Forbindelse med Folkekirken, maa vi fastholde vort Andragende til det høje Ministerium om at give den ønskede Frihed.“