Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Engel Lind FRA: Rasmus Lund (1882-12-15)

1882, d. 15. Desember, fra Lund til Biskoppen:

„Hermed fremsendes den forlangte nærmere Begrundelse fra de 23 Medlemmer af Valgmenigheden i Thy, der har begjæret, at Menigheden med Myndighedernes Billigelse maatte været frit stillet til den saakaldte Absolution som Indledning til Nadveren.

„Denne Begrundelse vil ventelig findes helt fyldestgjørende, da det i den Sag formentlig er Hovedhensynet, at en Skik, der ingenlunde er oprindelig i Menigheden, meget vel kan være til Anstød, naar den skulde være bindende for alle.