Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1882-12-25)

1882, d. 25. Desember, fra Provsten til Lund:

„Biskoppen har under 23. d. M. tilskrevet mig som følger: „„Deres Højærværdighed har under 20. Desember d. A. med Deres Betænkning tilstillet mig en Erklæring fra de 23 s. 35 Medlemmer af Valgmenigheden, der begjærer at gaa til Alters uden Skriftemaal og Absolution.

„„Da jeg ønsker at kjende Ansøgernes Anskuelse af det, hvorom der handles, og behøver saadan Kundskab for at forelægge Sagen for Ministeriet, beder jeg Dem igjennem Valgmenighedspræsten forskaffe mig Oplysning, om jeg forstaar Ansøgerne rigtigt, naar jeg mener, at de erkjende, at den kristne i den hellige Nadvere modtager Stadfæstelsen paa sine Synders Forladelse, og at de ikke have noget imod, at Præsten, der uddeler Nadverens Sakramente, i en Indledningstale før Uddelelsen ganske i Almindelighed, uden at henvende sig til den enkelte og uden Haandspaalæggelse, erindrer Altergjæsterne om denne Naadevirkning. “

„Hvilket jeg ikke undlader herved tjenstligen at meddele Deres Velærværdighed, i det jeg beder Dem sende mig Deres Svar paa denne Forespørgsel snarest muligt.