Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1882-06-09)

1882, d. 9. Juni, fra Provsten til Lund (Ministeriets Kjendelse) :

„Under 3. d. M. har jeg fra Bispekontoret modtaget følgende Skrivelse fra Kirkeministeriet til Biskoppen af 2. ds:

„„I behagelig Skrivelse af 3. f. M. har Deres Højærværdighed indberettet, at Valgmenighedspræst R. Lund af Øster Jølby paa Mors i Følge en Skrivelse til Dem af 27. Marts d. A. har s. 43 taget Drengen Jakob Jakobsen, der er en Søn af Graardmand Jakob Justesen Hede af Lildal og i Følge den med Skrivelse af 9. s. M. hertil indsendte Daabsattest er født den 3. Januar 1870, til Alters paa Forældrenes og Barnets Begjæring derom, uanset, at De paa Valgmenighedspræst Lunds Forespørgsel om Rigtigheden af, at han efterkom denne Begjæring, havde tilkjendegivet ham, at han vilde handle mod Kirkens Forskrifter, dersom han tog bemældte Barn til Alters.

„„Foranlediget heraf skulde Ministeriet tjenstligst anmode Dem om behageligen at ville tilkjendegive Valgmenighedspræst Lund dets Misbilligelse af den af ham begaaede Overskridelse af Lovgivningen, og at forelægge ham Valget mellem derfor at erlægge en Bøde af 100 Kr. til Statskassen, eller at blive sat under Tiltale ved en Provsteret.

„„Om Sagen forventer man i sin Tid at modtage Deres nærmere Indberetning.“

„I Henhold til foranstaaende, som jeg herved i Følge Biskoppens Skrivelse meddeler Deres Velærværdighed, anmodes De derfor om at tilmælde mig, hvilket af de oven for nævnte Alternativer De vælger. “