Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Lund FRA: Carl Cederfeld de Simonsen (1882-06-30)

1882, d. 30. Juni, fra Provsten til Lund:

„Fra Biskoppen har jeg i Dag modtaget nedenstaaende Skrivelse af 28. d. M. :

„„Under 3. d. M. meddelse jeg Deres Højærværdighed, at Kirkeministeriet havde resolveret, at Pastor Lund skulde enten betale 100 Kr. eller, hvis han nægtede dette, stilles for en Provsteret. Jeg maa anmode Dem om at paalægge ham snarest muligt at underrette mig om, hvad han vælger, og dersom han vælger at betale Mulkten, med det allerførste gjennem Dem tilstille mig Pengene.“

„I det jeg tilstiller Dem foranstaaende Meddelelse, turde jeg maaske herved paa ny bringe i Erindring, hvad jeg mundtlig udtalte for Dem forleden Dag, at jeg rejser her fra førstkommende Tirsdag d. 4. Juli, og at det derfor vil være det ønskeligste, hvis De ikke selv skulde komme til Aalborg til den Tid, hvad De stillede i Udsigt, om De allerede paa Mandag kunde sende mig Underretning om, i hvilken Retning Deres Valg gaar.“