Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Cederfeld de Simonsen FRA: Rasmus Lund (1882-07-11)

1882, d. 11. Juli, fra Lund til Provsten:

„Jeg skal meddele Deres Højærværdighed, at jeg i Løbet af næste Uge mellem den 16. og 22. ds. vil kunne give Dem endeligt Svar paa, hvorvidt jeg vil indbetale den Bøde paa 100 Kr., som Kirkeministeriet har ikjendt mig. Skulde en saadan Udsættelse af Besvarelsen af det mig stillede Spørgsmaal af mig ubekjendte Grunde ikke kunne tilstaas, da ligger det jo i Ministeriets Haand at beordre den Sag mod mig anlagt, som er stillet i Udsigt.“